Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 23 juli 2018 – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Mål C-477/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i det nationella målet

Klagande: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Motpart: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tolkningsfrågor

1.    Ska formuleringen ”till den personal som medverkar i offentliga kontroller” i punkt 1 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004(1 ) av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (nedan kallad förordning nr 882/2004) och formuleringen ”för den personal som medverkar vid offentlig kontroll” i punkt 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 tolkas så, att uteslutande (löne)kostnader för offentliga veterinärer och offentliga assistenter som genomför de offentliga kontrollerna kan beaktas vid beräkningen av avgifterna för de offentliga kontrollerna, eller kan även (löne)kostnader för annan personal från Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (den nederländska myndigheten för livsmedel- och produktsäkerhet, nedan kallad NVWA) eller från Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (bolag med begränsat ansvar som utför kvalitetskontroller inom djursektorn, nedan kallat KDS) omfattas?

2.    Om svaret på den första frågan är att formuleringen ”till den personal som medverkar i offentliga kontroller” i punkt 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004 och formuleringen ”för den personal som medverkar vid offentlig kontroll” i punkt 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 ska omfatta även (löne)kostnader för annan personal från NVWA eller KDS, under vilka omständigheter och inom vilka gränser finns det då fortfarande ett så nära samband mellan de kostnader som uppkommit för sådan annan personal och de offentliga kontrollerna att de avgifter som tas ut för dessa (löne)kostnader kan grundas på artikel 27.4 och punkterna 1 och 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004?

3a.    Ska artikel 27.4 a och punkterna 1 och 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 tolkas så, att artikel 27.4 a och punkterna 1 och 2 i bilaga VI utgör hinder mot att slakterier debiteras avgifter för offentliga kontroller för 15-minutersperioder som de har anmält till den behöriga myndigheten, men som i praktiken inte har använts för offentliga kontroller?

3b.    Är svaret på fråga 3a även tillämpligt om offentliga veterinärer som hyrts in av den behöriga myndigheten inte erhåller någon lön för de 15-minutersperioder som slakteriet visserligen har anmält till den behöriga myndigheten, men under vilka någon officiell kontrollverksamhet faktiskt inte genomförs, varvid det belopp som slakteriet debiteras för de 15-minutersperioder som anmälts men inte använts har i syfte att täcka den behöriga myndighetens allmänna förvaltningskostnader?

4.    Ska artikel 27.4 a och punkterna 1 och 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 tolkas så, att artikel 27.4 utgör hinder mot att slakterierna debiteras en genomsnittlig avgift för offentlig kontrollverksamhet från de veterinärer som är anställda hos NVWA och de inhyrda veterinärerna (vilka har lägre lön), vilket innebär att de debiteras en högre avgift än den ersättning som betalas till de inhyrda veterinärerna?

5.    Ska artiklarna 26 och 27.4 a och punkterna 1 och 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 tolkas så, att kostnader kan beaktas vid beräkningen av avgifter för offentliga kontroller som har i syfte att inrätta en reserv för ett bolag med begränsat ansvar (KDS) från vilket den behöriga myndigheten hyr in offentliga assistenter, varvid reserven i en krissituation kan användas för att betala löner och utbildningskostnader för de anställda som faktiskt genomför de offentliga kontrollerna samt för personal som möjliggör de offentliga kontrollerna?

6.    Om fråga [5] besvaras jakande: Upp till vilket belopp får en sådan reserv inrättas och hur lång period får den täcka?

____________

(1 )    EUT L 165, 2004, s. 1.