Language of document :

Sag anlagt den 6. august 2018 – Bezouaoui og HB Consultant mod Kommissionen

(Sag T-478/18)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Hacène Bezouaoui (Avanne, Frankrig), HB Consultant (Beure, Frankrig) (ved advokaterne J.-F. Henrotte og N. Neyrinck)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Søgsmålet antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Kommissionens afgørelse C(2018)2075 final af 10. april 2018 i sag SA.46897 (208/NN) – Frankrigs angivelige støtte – CACES annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

Første anbringende vedrører en tilsidesættelse af begrebet »tilregnelse«, der er omhandlet i artikel 107 TEUF, for så vidt som tilbagebetalingen af udgifter til uddannelse til sikker føring af bygge- og anlægsmaskiner fra Organismes paritaires collecteurs agréés (godkendte organer, der opkræver bidrag til sociale sikringsordninger, OPCA) indebærer en anvendelse af statsmidler, der kan tilregnes staten. Sagsøgerne har således gjort gældende, at den afgørelse, som de kræver annulleret, er i strid med den såkaldte Pearle-dom (dom af 15.7.2004, Pearle m.fl., C-345/02, EU:C:2004:448).

Andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af begrebet »fordel«, der er omhandlet i artikel 107 TEUF, eftersom de foranstaltninger, der blev truffet af den franske stat i det foreliggende tilfælde, tildeler en fordel til de virksomheder, der tilbyder uddannelserne med navnet »CACES®« (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (bevis for sikker kørsel) i modsætning til de virksomheder, der tilbyder uddannelserne med navnet »PCE®« (maskinførerbevis)

Tredje anbringende vedrører en tilsidesættelse af begrebet »selektivitet«, der er omhandlet i artikel 107 TEUF, for så vidt som de foranstaltninger, der blev truffet, har en selektiv karakter. Denne anbringende kan inddeles i tre led:

Første led om et argument om, at OPCA ikke er beføjet til at sondre mellem de forskellige uddannelser, der opfylder det samme behov, og som alle er anerkendt af den franske stat:

Andet led om et argument om, at den franske stats interventioner har til følge, at OPCA snydes med hensyn til de uddannelsesmæssige foranstaltninger, der opfylder de lovmæssige krav, og som kan godtgøres.

Tredje led om et argument om, at forskelsbehandlingen af de to uddannelsessystemer (CACES® og PCE®) ikke kan begrundes i karakteren og den almindelige opbygning af et referencesystem.

____________