Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 6. augustā – Bezouaoui un HB Consultant/Komisija

(Lieta T-478/18)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Hacène Bezouaoui (Avanne, Francija), HB Consultant (Beure, Francija) (pārstāvji: J.-F. Henrotte un N. Neyrinck, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu. Tādējādi:

atcelt Komisijas 2018. gada 10. aprīļa lēmumu C(2018) 2075 final lietā SA.46897 (2018/NN) – Francijas iespējamais atbalsts – CACES;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots jēdziens “vainojamība” LESD 107. panta izpratnē, jo tas, ka Organismes paritaires collecteur agréés par l’État (OPCA) [Valsts apstiprinātas uz paritāti balstītas struktūras] atmaksā drošas būvniecības tehnikas vadīšanas mācību izdevumus, esot uzskatāms par valsts resursu izmantošanu, kuru izraisījis pasākums, kurā ir vainojama valsts. Tādējādi prasītāji norāda, ka lēmumā, kuru tie prasa atcelt, nav ievērota Pearle judikatūra (spriedums, 2004. gada 15. jūlijs, Pearle u.c., C-345/02, EU:C:2004:448).

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots jēdziens “priekšrocība LESD 107. panta izpratnē, jo ar Francijas valsts šajā lietā veiktajiem pasākumiem tiekot sniegta priekšrocība uzņēmumiem, kuri nodrošina tā sauktās “CACES®” (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité [Drošas vadīšanas prasmes apliecība]) mācības, pretstatā uzņēmumiem, kuri nodrošina tā sauktās “PCE®” (Permis à la Conduite d’Engins [Tehnikas vadīšanas atļauja]) mācības.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots jēdziens “selektivitāte” LESD 107. panta izpratnē, jo veiktajiem pasākumiem esot selektīvs raksturs. Šis pamats ir iedalīts trijās daļās:

pirmā daļa par argumentu, saskaņā ar kuru OPCA neesot pilnvaru diskriminēt dažādas mācības, kas atbilst tām pašām vajadzībām un ko visas ir atzinusi Francijas valsts;

otrā daļa par argumentu, saskaņā ar kuru Francijas valsts iejaukšanās pasākumu rezultātā OPCA tiek maldinātas par mācību sistēmu, kas atbilst likumiskajām prasībām un par ko var tikt sniegta atlīdzība;

trešā daļa par argumentu, saskaņā ar kuru atšķirīgā attieksme pret abām izglītības sistēmām (CACES® un PCE®) nav pamatota ar atsauces sistēmas raksturu vai vispārējo uzbūvi.

____________