Language of document : ECLI:EU:C:2018:715

Zadeva C358/16

UBS Europe SE in Alain Hondequin in consorts

proti

DV in drugim

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative (višje upravno sodišče, Luksemburg))

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2004/39/ES – Člen 54(1) in (3) – Obseg obveznosti poklicne skrivnosti, naložene nacionalnim organom finančnega nadzora – Odločba, s katero je ugotovljena izguba poklicnega ugleda – Zadeva, za katero velja kazensko pravo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 47 in 48 – Pravica do obrambe – Vpogled v spis“

Povzetek – Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. septembra 2018

1.        Pravo Evropske unije – Načela – Pravica do obrambe – Pravica do vpogleda v spis – Meje – Uskladitev z varstvom zaupnosti

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 47)

2.        Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Trgi finančnih instrumentov – Direktiva 2004/39 – Nacionalni finančni nadzorni organi – Obveznost varovanja poslovne skrivnosti – Izjeme za primere, za katere velja kazensko pravo – Področje uporabe – Sprejetje prepovedi, s strani nacionalnega organa, da bi oseba opravljala naloge administratorja pri nadzorovanemu subjektu – Izključitev – Zavrnitev razkritja informacij, s strani navedenega organa, osebi, na katero se nanaša akt, ki posega v njen položaj – Obveznosti nacionalnega sodišča, da zagotovi pravice do obrambe te osebe

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 47 in 48; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/39, člen 54(1))

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 66 do 69.)

2.      Člen 54 Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS je treba razlagati tako, da:

–        izraz „primeri, za katere velja kazensko pravo“, iz odstavkov 1 in 3 tega člena ne zajema položaja, v katerem organi, ki jih države članice določijo za izvajanje nalog, določenih v tej direktivi, sprejmejo ukrep, kot je ta v postopku v glavni stvari, s katerim se osebi prepove opravljanje funkcije člana poslovodstva ali druge funkcije v nadzorovanem podjetju, za izvajanje katere je treba pridobiti odobritev, in naloži, naj v najkrajšem možnem času odstopi z vseh svojih funkcij, ker ta oseba ne izpolnjuje več zahteve po poklicnem ugledu iz člena 9 navedene direktive, ki spada med ukrepe, ki jih morajo pristojni organi sprejeti pri izvajanju pristojnosti, ki jih imajo v skladu z določbami naslova II navedene direktive. Navedena določba se namreč s tem, da določa, da obveznost varovanja poklicne skrivnosti lahko v takšnih primerih velja izjemoma, nanaša na prenos ali uporabo zaupnih podatkov za namene pregona, ki se vodi v skladu z nacionalnim kazenskim pravom, in kazni, ki se izrečejo v skladu z njim;

–        je treba obveznost varovanja poklicne skrivnosti iz odstavka 1 navedenega člena v povezavi s členoma 47 in 48 Listine, zagotoviti in izvajati tako, da je združljiva s spoštovanjem pravice do obrambe. Tako mora pristojno nacionalno sodišče, kadar se pristojni organ sklicuje na navedeno obveznost, zato da zavrne posredovanje informacij, s katerimi razpolaga, ki niso vsebovane v spisu in ki se nanašajo na osebo, na katero se nanaša akt, ki posega v njen položaj, preveriti, ali te informacije pomenijo objektivno povezavo z očitki zoper njo, in če je odgovor pritrdilen, pretehtati med interesom zadevne osebe, da ima na voljo potrebne informacije, zato da lahko v celoti uveljavlja svojo pravico do obrambe, in interesi, povezanimi z ohranjanjem zaupnosti informacij, za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, preden se odločijo za posredovanje vsake zahtevane informacije.

(Glej točko 71 in izrek.)