Language of document : ECLI:EU:T:2018:696

BENDROJO TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2018 m. spalio 18 d.(*)

„Dempingas – Tam tikrų Kinijos kilmės besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies ar plieno importas – Papildomo TARIC kodo pakeitimas vienai bendrovei – Ieškinys dėl panaikinimo – Aktas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį – Tiesioginė sąsaja – Konkreti sąsaja – Priimtinumas – Panaikinimo sprendimo pasekmės – Formos nuoseklumo taisyklė“

Byloje T‑364/16

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., įsteigta Ostrava‑Kunčice (Čekijos Respublika), ir kitos priede nurodytos ieškovės(1), atstovaujamos advokato G. Berrisch ir solisitoriaus B. Byrne,

ieškovės,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą A. Demeneix ir J.‑F. Brakeland,

atsakovė,

dėl pagal SESV 263 straipsnį pateikto prašymo panaikinti 2016 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimą išbraukti Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd iš bendrovių, įrašytų prie papildomo TARIC kodo A 950, sąrašo ir įrašyti ją prie papildomo TARIC kodo C 129 dėl visų Kombinuotosios nomenklatūros kodų, nurodytų 2015 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2272, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 322, 2015, p. 21), 1 straipsnio 1 dalyje,

BENDRASIS TEISMAS (septintoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė V. Tomljenović, teisėjai E. Bieliūnas ir A. Marcoulli (pranešėjas),

posėdžio sekretorė C. Heeren, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2018 m. sausio 18 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

1        Gavusi Europos Sąjungos besiūlių plieno vamzdžių pramonės apsaugos komiteto skundą, 2008 m. liepos 9 d. Komisija paskelbė Pranešimą apie importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies ar plieno antidempingo tyrimo inicijavimą (OL C 174, 2008, p. 7).

2        2009 m. rugsėjo 24 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 926/2009, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies ar plieno, galutinis surinkimas (OL L 262, 2009, p. 19).

3        2009 m. gruodžio 30 d. Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, įsteigta Huang Shi (Kinija) (toliau – Hubei), pateikė ieškinį dėl Reglamento Nr. 926/2009 panaikinimo, kiek šis su ja susijęs. Komisija ir ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., taip pat 13 kitų Europos įmonių, gaminančių besiūlius vamzdžius ir vamzdelius (toliau – ArcelorMittal ir kt.), įstojo į bylą palaikyti Tarybos reikalavimų.

4        2014 m. sausio 29 d. Sprendimu Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35) Bendrasis Teismas panaikino Reglamentą Nr. 926/2009, kiek juo nustatomi antidempingo muitai Hubei gaminamų produktų eksportui ir nustatomas laikinųjų muitų už šį eksportą surinkimas.

5        2014 m. balandžio 14 d. ir 15 d. apeliacinius skundus dėl 2014 m. sausio 29 d. Sprendimo Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35)atitinkamai pateikė ArcelorMittal bei kt. ir Taryba.

6        2015 m. gruodžio 7 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2272, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 322, 2015, p. 21).

7        2016 m. balandžio 7 d. Sprendimu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) Teisingumo Teismas atmetė ArcelorMittal bei kt. ir Tarybos apeliacinius skundus.

8        2016 m. birželio 7 d. ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. ir kitos ieškovės, kurių pavadinimai nurodyti priede, t. y. dvylika kitų įmonių, proceso bylose T‑528/09, C‑186/14 P ir C‑193/14 P šalių, sužinojo, kad Komisija nusprendė išbraukti Hubei iš bendrovių, įrašytų prie papildomo Europos Sąjungos integruotojo tarifo (TARIC) kodo A950, sąrašo ir įrašyti ją prie papildomo TARIC kodo C 129 (toliau – ginčijamas sprendimas). Remiantis ieškovių teiginiais, ginčijamą sprendimą priėmė Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas (GD). Komisija savo procesiniuose dokumentuose patvirtino, kad 2016 m. birželio 3 d. Mokesčių ir muitų sąjungos GD pakeitė TARIC ir sukūrė šį naują kodą.

 Procesas ir šalių reikalavimai

9        2016 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo šį ieškovių ieškinį.

10      Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo tą pačią dieną) ieškovės pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 152 straipsnį paprašė priimti sprendimą dėl šio ieškinio taikant pagreitintą procedūrą. 2016 m. liepos 26 d. Komisija dėl šio prašymo pateikė pastabas. 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Bendrasis Teismas (septintoji kolegija) atmetė prašymą taikyti pagreitintą procedūrą.

11      Pakeitus Bendrojo Teismo kolegijų sudėtį, remiantis Procedūros reglamento 27 straipsnio 5 dalimi, teisėjas pranešėjas buvo paskirtas į septintąją kolegiją ir jai dėl šios priežasties buvo paskirta ši byla.

12      Remdamasis teisėjo pranešėjo siūlymu, Bendrasis Teismas (septintoji kolegija) nusprendė pradėti žodinę proceso dalį ir, taikydamas Bendrojo Teismo procedūros reglamento 89 straipsnyje numatytas proceso organizavimo priemones, paprašė šalių raštu atsakyti į klausimus. Atsakymus į šiuos klausimus šalys pateikė per nustatytą terminą.

13      Šalys buvo išklausytos ir atsakė į Bendrojo Teismo pateiktus klausimus per 2018 m. sausio 18 d. posėdį.

14      Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą sprendimą,

–        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

15      Komisija Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį kaip nepriimtiną ir bet kuriuo atveju kaip nepagrįstą,

–        priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

16      Ieškinys grindžiamas vieninteliu pagrindu, susijusiu su tuo, kad nebuvo teisinio pagrindo priimti ginčijamą sprendimą ir kad buvo pažeista Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalis ir jo priedas.

17      Komisija formaliai atskiru dokumentu nepateikė nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo, tačiau ji teigia, kad ieškinys yra nepriimtinas.

 Dėl priimtinumo

18      Pirma, Komisija nesutinka, kad egzistuoja aktas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį. Ji primena, kad Sąjungos akto panaikinimas veikia ex tunc ir jo poveikis yra besąlygiškas ir nedelsiamas, todėl Sąjungos teismų sprendimų pasekmė yra muitų netaikymas importuojamiems Hubei pagamintiems produktams. Priešingai, nei teigia ieškovės, Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272 „neprikėlė“ teisinio pagrindo, kad Hubei gaminamoms prekėms būtų taikomi muitai. Šis reglamentas, kuriame buvo peržiūrėtos galiojančios priemonės, nenustatė naujų priemonių, bet, kaip matyti iš šio reglamento konstatuojamųjų dalių, užtikrino esamų priemonių egzistavimą. Komisija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad sąlygos, taikomos naujų priemonių sukūrimui ir esamų priemonių egzistavimo užtikrinimui, skiriasi. Atsižvelgiant į tai, kad priėmus 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimą ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimą Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35) antidempingo priemonės Hubei pagamintiems produktams buvo panaikintos atgaline data, šios priemonės negalėjo būti išlaikytos. Bet kuriuo atveju specialaus TARIC kodo nustatymas nėra aktas, kurį galima ginčyti ir kuris sukelia teisinių pasekmių. TARIC yra informacinio pobūdžio ir tik atspindi aktus, sukeliančius teisinių pasekmių. Nacionalinėms muitinėms buvo teisėtai leista nustoti taikyti antidempingo muitus Hubei pagamintų produktų importui, nepriklausomai nuo TARIC kodo, kuriuo informuojama visuomenė, sukūrimo.

19      Be to, Komisija subsidiariai teigia, kad remiantis SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa ieškovės neturi teisės pareikšti ieškinio. TARIC duomenų bazėje pateikta informacija nėra konkrečiai su jomis susijusi. Ji nėra su jomis susijusi ir tiesiogiai, nes net jei TARIC duomenų bazėje esanti informacija sukeltų teisinių pasekmių, tai tik valstybių narių muitinių administracijomis. To, kad panaikinus Hubei taikytas priemones gali atsirasti tam tikras ekonominis poveikis, nepakanka įrodyti, jog ieškovės patirs teisinių pokyčių.

20      Galiausiai Komisija atkreipia dėmesį į tai, jog iš esmės tokiu ieškiniu gali būti siekiama, kad Teisingumo Teismas pateiktų savo panaikinimo sprendimo pasekmių Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 galiojimui išaiškinimą. Toks prašymas yra nepriimtinas.

21      Ieškovės ginčija Komisijos argumentus.

 Dėl akto, kurį galima ginčyti, buvimo

22      Primintina, kad remiantis suformuota jurisprudencija pagal SESV 263 straipsnį ieškinį dėl panaikinimo galima pareikšti tik dėl aktų arba sprendimų, sukeliančių privalomų teisinių pasekmių, kurios daro poveikį ieškovų interesams. Be to, ieškinio dėl panaikinimo dalykas negali būti teisės aktas, kuris negali sukelti jokių teisinių pasekmių ir kuriuo nesiekiama sukelti tokių pasekmių. Tam, kad būtų nustatyta, ar ginčijamas aktas sukelia tokių pasekmių, reikia įvertinti jo turinį (žr. 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Eurocoton ir kt./Taryba, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, 54 ir 56 punktus ir nurodomą jurisprudenciją).

23      Šioje byloje ginčijamas sprendimas yra aktas, kuriuo Komisija nusprendė išbraukti Hubei iš bendrovių, įrašytų prie papildomo Europos Sąjungos integruotojo tarifo (TARIC) kodo A950, sąrašo ir įrašyti ją prie papildomo TARIC kodo C 129, kuriuo remiantis nėra taikomi antidempingo muitai nagrinėjamiems importuojamiems produktams. Savo procesiniuose dokumentuose Komisija patvirtino, kad šis papildomas kodas „informuoja muitines, kad antidempingo muitai neturi būti taikomi per muitinį įforminimą“.

24      Pirma, reikia pažymėti, kad, remiantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 1987, 256, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382) 2 ir 6 straipsniais, Komisija sudaro, atnaujina, tvarko ir platina TARIC. Be to, pagal Reglamento Nr. 2658/87 5 straipsnio 1 dalį Komisija ir valstybės narės naudoja TARIC „taikydamos“ Sąjungos priemones, skirtas importui ir eksportui iš Sąjungos. Pagal to paties straipsnio 2 dalį TARIC kodai ir papildomi kodai „taikomi kiekvienam <…> importui“. Be to, pagal Reglamento Nr. 2658/87 2 straipsnį papildomi TARIC poskyriai, kurie vadinami „TARIC subpozicijomis“, yra „reikalingi“ konkrečioms ES priemonėms, nustatytoms šio reglamento II priede, kurios apima antidempingo muitus, taikyti. Galiausiai dvyliktoje konstatuojamojoje Reglamento Nr. 2658/87 dalyje primenama, kad TARIC numatytos tarifų priemonės yra bendrojo muitų tarifo dalis.

25      Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad, siekiant užtikrinti vienodą bendrojo muitų tarifo įgyvendinimą, valstybės narės turi taikyti TARIC kodais ir papildomais kodais nustatytas priemones. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad Komisija turi ne tik įgaliojimus nustatyti, atnaujinti, administruoti ir platinti TARIC, bet taip pat patvirtinti, pakeisti arba panaikinti antidempingo priemones.

26      Antra, reikia pažymėti, kad ginčijamame sprendime Komisija nustatė papildomą TARIC kodą C 129, kurio iki tol nebuvo. Šio kodo sukūrimas lėmė tai, kad, kiek tai susiję su Hubei gaminamais produktais, buvo pakeistas surenkant antidempingo muitus taikomas TARIC kodas, t. y. papildomas TARIC kodas A 950. Be to, kaip matyti iš ieškinio priede pateikto TARIC išrašo, papildomas TARIC kodas C 129 buvo nustatytas taikant Įgyvendinimo reglamentą Nr. 2015/2272, kuris jame yra formaliai minimas.

27      Trečia, sukūrus papildomą TARIC kodą C 129, buvo galima bent jau pranešti nacionalinėms muitinėms, kad nagrinėjamiems Hubei pagamintiems produktams neturi būti taikomas antidempingo muitų surinkimas, nepaisant to, kad Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272 numato tokį muitų surinkimą. Taigi, tokio papildomo TARIC kodo sukūrimas leido visuotinai užtikrinti, kad visoje Sąjungos muitų teritorijoje Hubei gaminamiems produktams nebūtų taikomi antidempingo muitai.

28      Beje, savo pastabose dėl proceso organizavimo priemonių Komisija patvirtino, kad antidempingo muitai buvo taikomi nuo 2016 m. balandžio 7 d., t. y. nuo sprendimo byloje ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) paskelbimo dienos, iki papildomo TARIC kodo C 129 sukūrimo ir kad nuo šio kodo sukūrimo momento nacionalinės muitinės neberinko šių muitų. Komisija taip pat pažymėjo, kad papildomas TARIC kodas C 129 buvo sukurtas siekiant palengvinti automatinį Hubei produktų muitinį įforminimą. Galiausiai Komisija iš esmės nurodė, kad nacionalinės muitinės neturėjo taikyti antidempingo muitų Hubei pagamintiems produktams po to, kai buvo priimtas 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimas ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimas Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35). Remiantis tuo darytina išvada, kad sukūrus papildomą TARIC kodą C 129 ši situacija turėjo pasikeisti ir kad Komisija ketino išvengti to, kad nacionalinės muitinės toliau taikytų antidempingo muitus Hubei gaminamiems produktams.

29      Ketvirta, reikia pažymėti, kad bylose, kuriose priimtas 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimas ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimas Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35), nebuvo nagrinėjamas nei Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 teisėtumo klausimas, kiek tai susiję su Hubei, nei tai, kad, sukūrus papildomą TARIC kodą C 129, buvo siekiama netaikyti šiuo reglamentu numatytų antidempingo muitų Hubei. Šiuo klausimu primintina, kad preziumuojama, jog institucijų teisės aktai yra teisėti ir sukelia teisinių pasekmių, kol jie nepanaikinti pagal ieškinį dėl panaikinimo ar nepaskelbti negaliojančiais pagal prašymą dėl prejudicinio sprendimo arba pagal prieštaravimą dėl jo teisėtumo (šiuo klausimu žr. 1994 m. birželio 15 d. Sprendimo Komisija / BASF ir kt., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, 48 punktą; 1999 m. liepos 8 d. Sprendimo Chemie Linz / Komisija, C‑245/92 P, EU:C:1999:363, 93 punktą ir 2016 m. vasario 4 d. Sprendimo C & J Clark International ir Puma, C‑659/13 ir C‑34/14, EU:C:2016:74, 184 punktą).

30      Taigi, papildomo TARIC kodo C 129 sukūrimas remiasi Komisijos atliktu teisiniu sąsajos tarp Reglamento Nr. 926/2009 panaikinimo, kiek tai susiję su Hubei, ir Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 taikymo šios bendrovės pagamintų produktų importui aiškinimu. Beje, savo atsiliepime Komisija taip pat tvirtina, kad byla susijusi su jos pateiktu „klausimo <…>, ar, kiek tai susiję su jos pačios ieškiniu dėl antidempingo muitų panaikinimo, kuris buvo patenkintas, Bendrojo Teismo paskelbto muitų panaikinimo pasekmės apima priimtas priemones, kuriomis paprasčiausiai siekiama išlaikyti tokius muitus“, aiškinimu.

31      Tačiau toks teisinis aiškinimas negali būti grindžiamas tuo, jog nacionalinės muitinės automatiškai taikė 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimą ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimą Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35). Ši situacija skiriasi nuo tų, kai nacionalinės valdžios institucijos savo teisės sistemoje turi prisiimti antidempingo muitus nustatančio reglamento panaikinimo arba pripažinimo negaliojančiu pasekmes ir, jeigu reikia, grąžinti sumokėtus muitus (žr. 2017 m. sausio 18 d. Sprendimas Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, 34 punktą ir jame nurodomą jurisprudenciją).

32      Iš to matyti, kad ginčijamas sprendimas sukėlė teisinių pasekmių, kuriomis nuo papildomo TARIC kodo C 129 sukūrimo dienos rėmėsi nacionalinės muitinės įstaigos ir kuriomis siekiama, kad tos įstaigos netaikytų Hubei gaminamiems produktams antidempingo muitų, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272, nors šis reglamentas nebuvo nei panaikintas, nei pripažintas negaliojančiu Sąjungos teismų. Taip pat reikėtų pažymėti, kad ginčijamo sprendimo pasekmės turėtų būti laikomas galutinėmis, kaip, beje, teigia pati Komisija savo pranešime dėl 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimo ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209), paskelbtame 2016 m. rugsėjo 9 d. (OL C 331, 2016, p. 4). Šiame pranešime Komisija nurodė, kad „iki šiol [už Hubei pagamintus produktus] sumokėti antidempingo muitai turi būti kompensuojami pagal taikomus muitų teisės aktus“. Be to, Komisija nusprendė atnaujinti tyrimą, tačiau šis tyrimas atnaujintas tik tiek, kiek tai susiję su antidempingo muitų panaikinimu Įgyvendinimo reglamente Nr. 2015/2272 minimiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams, „išskyrus Hubei“.

33      Be to, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ginčijamas sprendimas taip pat gali būti laikomas 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimo ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimo Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35) įvykdymo priemone, kaip tai suprantama pagal SESV 266 straipsnį. Nors savo atsiliepime į ieškinį Komisija teigia, kad siekdama priimti teisiškai privalomą teisės aktą ji neturėjo remtis SESV 266 straipsniu, atsakyme į prašymą taikyti pagreitintą procedūrą ji taip pat nurodė, kad „pagal SESV 266 straipsnį“ ji privalo imtis būtinų priemonių, kad būtų įvykdyti minėti sprendimai, ir kad papildomo TARIC kodo C 129 sukūrimas „visiškai atitinka šią nuostatą“. Tokiomis aplinkybėmis reikia priminti, kad SESV 266 straipsnis įpareigoja atitinkamas institucijas imtis priemonių nustatytam neteisėtumui panaikinti, atsižvelgiant į teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas teisės aktas, rezoliucinę dalį ir motyvus (šiuo klausimu žr. 2000 m. spalio 3 d. Sprendimo Industrie des poudres sphériques / Taryba, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, 80 ir 81 punktus ir 2016 m. sausio 28 d. Sprendimo CMEurologistik ir GLS, C‑283/14 ir C‑284/14, EU:C:2016:57, 48 ir 49 punktus). Teisminė įstaigų laikymosi iš SESV 266 straipsnio kylančių pareigų kontrolė yra užtikrinta, be kita ko, SESV 263 straipsnyje numatyta teise (2006 m. kovo 28 d. Nutarties Mediocurso / Komisija, T‑451/04, nepaskelbta Rink., EU:T:2006:95, 23 punktas, taip pat žr. 2005 m. balandžio 21 d. Sprendimo Holcim (Deutschland) / Komisija, T‑28/03, EU:T:2005:139, 33 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

34      Galiausiai ginčijamo sprendimo teisinės pasekmės, kuriomis siekiama, kad Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 nustatyti antidempingo muitai nebūtų taikomi Hubei gaminamiems produktams, gali taip pat turėti įtakos įmonių, kurios inicijavo antidempingo tyrimą, interesams (šiuo klausimu žr. 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Eurocoton ir kt. / Taryba, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, 66 ir 67 punktus).

35      Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, reikia konstatuoti, kad ginčijamas sprendimas yra aktas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį dėl panaikinimo, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnį.

 Dėl ieškovių teisės pareikšti ieškinį

36      Pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali pirmoje ir antroje pastraipose numatytomis sąlygomis pareikšti ieškinį dėl jam skirtų aktų arba aktų, kurie tiesiogiai ir konkrečiai su juo susiję, ar dėl reglamentuojamojo pobūdžio teisės aktų, tiesiogiai su juo susijusių, dėl kurių nereikia patvirtinti įgyvendinamųjų priemonių.

37      Ieškovės nėra ginčijamo sprendimo adresatės, todėl Bendrasis Teismas mano, kad reikėtų išnagrinėti, ar jos yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susijusios.

–       Dėl ieškovių tiesioginės sąsajos

38      Primintina, kad sąlyga, pagal kurią sprendimas, dėl kurio teikiamas ieškinys, turi būti tiesiogiai susijęs su fiziniu ar juridiniu asmeniu, paprastai įvykdoma tik tuomet, kai tenkinami du kumuliaciniai kriterijai: pirma, ginčijama priemonė turi daryti tiesioginį poveikį individo teisinei padėčiai ir, antra, ji neturi palikti diskrecijos adresatams, atsakingiems už jos įgyvendinimą, kuris turi vykti savaime ir išplaukti tik iš Europos Sąjungos teisės normų, netaikant kitų tarpinių taisyklių (žr. 2016 m. kovo 10 d. Nutarties SolarWorld / Komisija, C‑142/15 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2016:163, 22 punktą ir jame nurodomą jurisprudenciją).

39      Kalbant apie pirmąją sąlygą, susijusią su tiesioginiu poveikiu asmens teisinei padėčiai, reikia pažymėti, kad ginčijamu sprendimu siekiama nebetaikyti Įgyvendinimo reglamente Nr. 2015/2272 numatytų ir TARIC minimų antidempingo muitų importuojamiems Hubei gaminamiems produktams, taigi, importuojamiems produktams, kurie konkuruos su Sąjungoje parduodamais ieškovių produktais.

40      Tiesa, kaip pažymi Komisija, jau buvo nuspręsta, jog vien to, kad teisės aktas gali padaryti poveikį ieškovo turtinei padėčiai, nepakanka, kad jį būtų galima laikyti tiesiogiai susijusiu, ir tik specialių aplinkybių buvimas asmeniui, teigiančiam, kad aktas daro įtaką jo padėčiai rinkoje, galėtų suteikti teisę pareikšti ieškinį pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą (2011 m. rugsėjo 21 d. Nutarties Etimine ir Etiproducts / ECHA, T‑343/10, EU:T:2011:509, 41 punktas).

41      Vis dėlto šiuo atveju ginčijamas sprendimas daro poveikį ne tik ieškovių turtinei padėčiai, nes, remiantis ieškovių pateikta informacija, kurios neginčija Komisija, Hubei gaminami produktai sudaro didelę Kinijos importo į Sąjungą dalį, bet ir jų teisinei padėčiai procedūroje, per kurią buvo priimtos antidempingo priemonės dėl nagrinėjamų produktų.

42      Reikia pabrėžti, kad skundą, dėl kurio priimtas Reglamentas Nr. 926/2009, ir prašymą atlikti peržiūrą, po kurio buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272, pateikė Sąjungos besiūlių plieno vamzdžių pramonės apsaugos komitetas gamintojų, kuriems priklauso ir ieškovės, vardu. Šios dvi procedūros, kurios buvo pradėtos remiantis ieškovių kaltinimais, lėmė, kad buvo nustatyti antidempingo muitai, be kitų, Hubei gaminamiems produktams.

43      Todėl kadangi ginčijamame sprendime numatyta, kad Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 nustatyti antidempingo muitai neturi būti taikomi Hubei gaminamiems produktams, o ieškovių vardu pateiktame prašyme peržiūrėti buvo prašoma priešingo dalyko – kad šie muitai būtų taikomi, šis sprendimas yra tiesiogiai susijęs su ieškovėmis (šiuo klausimu žr. 1985 m. kovo 20 d. Sprendimo Timex / Taryba ir Komisija, 264/82, EU:C:1985:119, 13–16 punktus, taip pat pagal analogiją žr. 1986 m. sausio 28 d. Sprendimo Cofaz ir kt., 169/84, EU:C:1986:42, 30 punktą).

44      Kalbant apie antrąją tiesioginės sąsajos sąlygą dėl ginčijamo sprendimo adresatų diskrecijos teisės, reikia priminti, kad valstybės narės iš principo turi taikyti TARIC kodais ar papildomais kodais nustatytas priemones tam, kad būtų užtikrintas vienodas bendrojo muitų tarifo įgyvendinimas. Komisija savo procesiniuose dokumentuose patvirtino, kad, sukūrus papildomą TARIC kodą C 129, nacionalinės muitinės nebetaikė antidempingo muitų Hubei gaminamiems produktams. Taigi, reikia konstatuoti, kad šiuo atveju nacionalinės muitinės įstaigos neturėjo diskrecijos teisės.

45      Iš to darytina išvada, kad ginčijamas sprendimas yra tiesiogiai susijęs su ieškovėmis.

–       Dėl konkrečios sąsajos su ieškovėms

46      Iš nusistovėjusios jurisprudencijos matyti, kad kitas subjektas nei sprendimo adresatas gali remtis tuo, kad teisės aktas yra konkrečiai su juo susijęs, tik tuomet, jei šis jį paveikia dėl ypatingų požymių arba faktinių aplinkybių, kurios jį išskiria iš kitų asmenų ir todėl individualizuoja taip pat kaip ir asmenį, kuriam šis aktas yra skirtas (1963 m. liepos 15 d. Sprendimo Plauman / Komisija, 25/62, EU:C:1963:17, Rink. p. 197, 223 ir 2016 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Unitec Bio / Taryba, T‑111/14, EU:T:2016:505, 29 punktas).

47      Be to, reikia priminti, kad tais atvejais, kai ieškinys yra pareikštas kelių ieškovų, jis yra priimtinas, jei vienas iš jų turi teisę pareikšti ieškinį. Tokiu atveju nereikia nagrinėti kitų ieškovų teisės pareikšti ieškinį (2015 m. lapkričio 26 d. Sprendimo Comunidad Autónoma del País Vasco ir Itelazpi / Komisija, T‑462/13, EU:T:2015:902, 34 punktas, šiuo klausimu taip pat žr. 1993 m. kovo 24 d. Sprendimo CIRFS ir kt. / Komisija, C‑313/90, EU:C:1993:111, 30 ir 31 punktus).

48      Šiuo atveju reikia pažymėti, kad, be to, kad ieškovių vardu buvo pateiktas prašymas dėl peržiūros, kuris buvo inicijuotas remiantis jų pačių kaltinimais, šešios atrinktos Sąjungos gamintojos, kurių patalpose per procedūrą surengti tikrinamieji vizitai, yra ir vienos iš šios bylos ieškovių (Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 21 konstatuojamoji dalis). Įgyvendinimo reglamente Nr. 2015/2272 minimų šių atrinktų gamintojų pardavimai sudaro apie 55 % visų pardavimų nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje apimties (Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 12 konstatuojamoji dalis). Jos visos atsakė į Komisijos išsiųstus klausimynus (Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 20 konstatuojamoji dalis). Tokiu būdu Komisijos surinkti duomenys leido nustatyti, ar egzistuoja grėsmė, kad žala pasikartos (Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 111 konstatuojamoji dalis). Panašūs argumentai galioja ir kalbant apie pradinę procedūrą, per kurią buvo priimtas Reglamentas Nr. 926/2009.

49      Reikia pažymėti, kad, remiantis prašyme taikyti pagreitintą procedūrą pateiktais ieškovių vertinimais, kurių neginčijo Komisija, Hubei eksportas 2015 m. sudarė apie trečdalį viso nagrinėjamų produktų Kinijos eksporto į Sąjungą, o nepanaudoti Hubei pajėgumai sudarė 20–50 % viso nagrinėjamų produktų naudojimo Sąjungoje. Šiuos skaičius reikia vertinti atsižvelgiant į ieškovių, kurių pardavimai, bent jau kiek tai susiję su šešiomis Sąjungos gamintojomis, kurios buvo atrinktos per peržiūros procedūrą, sudaro 55 % visų pardavimų nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje apimties, padėtį Sąjungos rinkoje.

50      Vadinasi, ginčijamas sprendimas, kuriuo siekiama netaikyti Įgyvendinimo reglamente Nr. 2015/2272 numatytų antidempingo muitų Hubei gaminamiems produktams, yra konkrečiai susijęs su bent jau šešiomis Sąjungos gamintojomis, kurios taip pat yra ieškovės šioje byloje, kurios buvo atrinktos ir kurių patalpose surengti tikrinamieji vizitai per procedūrą, inicijuotą jų vardu ir atsižvelgiant į jų pateiktus kaltinimus ir jų specifinę padėtį (šiuo klausimu žr. 1985 m. kovo 20 d. Sprendimo Timex / Taryba ir Komisija, 264/82, EU:C:1985:119, 13–16 punktus).

51      Be to, reikia priminti, kad ieškovės buvo įstojusios į bylą Bendrajame Teisme ir buvo bylos šalys nagrinėjant apeliacinį skundą Teisingumo Teisme; šiose bylose buvo priimti 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimas ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimas Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35). Kadangi ginčijamas sprendimas gali būti laikomas šių sprendimų įgyvendinimo priemone (žr. šio sprendimo 33 punktą), ši aplinkybė taip pat gali būti individualizuojanti ieškoves.

52      Iš to matyti, kad ginčijamas sprendimas yra konkrečiai susijęs su ieškovėmis, todėl jos turi teisę pareikšti ieškinį, taigi nėra būtina nustatyti, ar ginčijamas sprendimas yra reglamentuojamojo pobūdžio teisės aktas, dėl kurio nereikia patvirtinti įgyvendinimo priemonių.

53      Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, reikia pripažinti ieškinį priimtinu.

 Dėl esmės

54      Ieškovės remiasi vieninteliu pagrindu, kad ginčijamas sprendimas neturi teisinio pagrindo ir pažeidžia Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalį ir jo priedą, nes Komisija klaidingai išplėtė 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimo ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimo Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35) taikymo sritį. Šis reglamentas, kuris įsigaliojo 2015 m. gruodžio 9 d., pakeitė Reglamentą Nr. 926/2009. Jis yra teisinis pagrindas nustatant antidempingo muitus Kinijos kilmės nagrinėjamiems produktams. Be to, ieškovės nurodo, kad Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalyje ir jo priede numatyta, kad Hubei turėtų būti įtraukta į sąrašą bendrovių, kurioms taikomas papildomas TARIC kodas A 950. Ginčijamu sprendimu Komisija išbraukė Hubei iš šio sąrašo. Komisija būtų galėjusi priimti ginčijamą sprendimą tik tuo atveju, jeigu minėtais teismų sprendimais būtų panaikintas Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272, kiek jis susijęs su Hubei. Tačiau to nebuvo padaryta. Šių sprendimų rezoliucinėse dalyse yra minimas tik Reglamentas Nr. 926/2009. Šių sprendimų poveikio išplėtimas, kad jie apimtų ne tik Reglamento Nr. 926/2009 panaikinimą, prieštarauja jurisprudencijai. Ieškovės visų pirma nurodo 2001 m. vasario 15 d. Sprendimą Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101). Juo remdamosi jos padarė išvadą, kad ginčijamame sprendime nebuvo galima remtis 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. /Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimu Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35), nes jais nebuvo panaikintas Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272. Todėl ginčijamas sprendimas neturi teisinio pagrindo. Jis taip pat pažeidžia Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalį ir jo priedą.

55      Be to, net jei SESV 266 straipsnio pirmoje pastraipoje Komisijai nustatyta pareiga įgyvendinti 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimą ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimą Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35) apimtų pareigą panaikinti Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 nustatytus antidempingo muitus Hubei (ieškovės taip nemano), Komisija turėjo priimti reglamentą, iš dalies keičiantį ar panaikinantį šį reglamentą. Tai išplaukia iš teisinio principo, kad teisės aktas gali būti panaikintas tik tos pačios rūšies teisės aktu. Jei Komisija būtų nusprendusi panaikinti Įgyvendinimo reglamentą Nr. 2015/2272, ji būtų turėjusi užtikrinti ieškovių teisę į gynybą, konsultuotis su valstybėmis narėmis ir išsamiau paaiškinti savo motyvus. Be to, tokio sprendimo priėmimas priklauso Komisijos narių kolegijos, o ne Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos GD kompetencijai.

56      Ieškovės priduria, kad Komisijos argumentas, pateiktas atsiliepime į ieškinį, kuriuo remdamasi ji pakeitė Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalį, yra nepagrįstas. Ši nuostata galėtų būti pakeista tik priėmus reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272. Bet kuriuo atveju net jeigu Komisija, pakeisdama TARIC, galėtų iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamentą Nr. 2015/2272, ginčijamas sprendimas būtų vis tiek neteisėtas, nes pažeidžia ieškovių teisę į gynybą ir pareigą motyvuoti. Be to, priešingai, nei teigia Komisija, Reglamentas Nr. 2658/87 nėra teisinis pagrindas priimti ginčijamą sprendimą, tai prieštarautų galiojantiems antidempingo teisės aktams, t. y. tiems, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs, kurie nebuvo panaikinti Sąjungos teismo arba juos priėmusių institucijų.

57      Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas atgaline data panaikino Reglamentu Nr. 926/2009 nustatytus antidempingo muitus nagrinėjamiems Hubei gaminamiems produktams ir toks panaikinimas neišvengiamai apima Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 nustatytus muitus. Antidempingo muitas, kuris laikomas niekada neegzistavusiu, negali būti išlaikytas remiantis reglamentu, kuriuo peržiūrimos priemonės, kurios baigia galioti. Naujas sukurtas TARIC kodas informuoja muitinės įstaigas ir ekonominės veiklos vykdytojus apie šią išvadą. Ieškovių nurodyta jurisprudencija nėra reikšminga, nes ji susijusi su kitokia teisine situacija.

58      Dėl tariamo Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalies pažeidimo Komisija teigia, kad toks pažeidimas nesuderinamas su ieškinio argumentais, kuriais remdamasi ji neva neteisėtai leido netaikyti Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 nustatytų antidempingo muitų importuojamiems Hubei gaminamiems produktams. Toks leidimas netaikyti antidempingo muitų akivaizdžiai reiškia, kad Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalis buvo pakeista kita teisės akto nuostata. Negali būti jokių prieštaravimų tarp šių dviejų nuostatų. Gali būti remiamasi tik viršesnės teisės normos pažeidimu, tačiau ieškovės juo nesiremia.

59      Kiek tai susiję su pareiga remtis teisiniu pagrindu, Komisija pažymi, kad pagal Reglamentą Nr. 2658/87 ji atsako už TARIC duomenų bazės nustatymą, valdymą, atnaujinimą ir paskelbimą. Reglamentas Nr. 2658/87 yra teisinis pagrindas skelbiant šioje byloje nagrinėjamą TARIC kodą. Tam, kad priimtų teisiškai privalomą aktą, Komisija neturėjo remtis SESV 266 straipsniu, nes visos importuojamiems Hubei gaminamiems produktams taikomos teisinės pasekmės kyla iš 2014 m. sausio 29 d. Sprendimo Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35). Antidempingo priemonių galiojimo termino peržiūra negali padėti išlaikyti, o tuo labiau „prikelti“ antidempingo muitų, kurie laikomi niekada neegzistavusiais.

60      Komisija priduria, kad, priešingai, nei nori įrodyti ieškovės, Europos Sąjungos teismai pašalino iš teisinės sistemos antidempingo muitus, taikomus importuojamiems Hubei gaminamiems produktams. Taigi, nepagrįstai teigiama, kad Įgyvendinimo Reglamento Nr. 2015/2272 1 straipsnio 2 dalis gali būti pakeista tik priimant kitą reglamentą. Bet kuriuo atveju ieškovės nesiremia 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 10 t., p. 45), kuris buvo panaikintas 2016 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21), pažeidimu. Kiek tai susiję su procedūrinių pareigų pažeidimu, kuriuo remiasi ieškovės, jos neįrodė, kad administracinė procedūra būtų galėjusi baigtis kitaip.

61      Pirma, reikia priminti, kad teismo sprendimas dėl panaikinimo būtinai galioja atgaline data, nes neteisėtumo konstatavimas įsigalioja tą dieną, kai įsigalioja aktas, kuris vėliau panaikintas (1988 m. balandžio 26 d. Sprendimo Asteris ir kt. / Komisija, 97/86, 99/86, 193/86 ir 215/86, EU:C:1988:199, 30 punktas; šiuo klausimu taip pat žr. 2008 m. vasario 12 d. Sprendimo CELF ir ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, 61 punktą). Šiuo atveju Reglamentas Nr. 926/2009 buvo panaikintas tiek, kiek jis susijęs su Hubei, ex tunc, o tai reiškia, kad šis reglamentas laikomas niekada negaliojusiu šiai bendrovei (šiuo klausimu žr. 2012 m. liepos 19 d. Sprendimo Taryba / Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, 48 punktą).

62      Antra, Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272 buvo priimtas po peržiūros procedūros pagal Reglamento Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį (dabar – Reglamento Nr. 2016/1036 11 straipsnio 2 dalis). Remiantis šia nuostata, galutinė antidempingo priemonė baigia galioti praėjus penkeriems metams nuo jos nustatymo arba penkeriems metams nuo paskutinės dempingą ir jo žalą nagrinėjusios peržiūros užbaigimo dienos, „jeigu peržiūros metu nebuvo nustatyta, kad priemonei baigus galioti bus labai tikėtina, jog dempingas ir žala tęsis arba pasikartos“. Esant tokiai situacijai, Komisija gali arba palikti galioti priemones, arba leisti jų galiojimui pasibaigti (šiuo klausimu žr. 2012 m. gegužės 8 d. Sprendimo Dow Chemical / Taryba, T‑158/10, EU:T:2012:218, 43 punktą). Taigi, šia nuostata nėra siekiama pirmą kartą nustatyti antidempingo priemonių, tačiau norima pratęsti jau nustatytas antidempingo priemones, kurių galiojimas baigiasi (šiuo klausimu žr. 2010 m. vasario 11 d. Sprendimo Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, 65–67 punktus ir 2008 m. rugsėjo 24 d. Sprendimo Reliance Industries / Taryba ir Komisija, T‑45/06, EU:T:2008:398, 94 punktą). Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 122 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad „<…> reglamentu Nr. 926/2009 nustatytos antidempingo priemonės tam tikriems importuojamiems [Kinijos] kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams turėtų būti toliau taikomos“.

63      Trečia, nors tiesa, kad Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 paprasčiausiai siekiama išlaikyti Reglamentu Nr. 926/2009 nustatytas priemones, tačiau būtent Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272 yra teisinis antidempingo priemonių taikymo pagrindas, o konkrečiau – jo rezoliucinė dalis ir jo priedas, kuriais nustatomi antidempingo muitai importuojamiems Hubei pagamintiems produktams. TARIC ištraukos, pateiktos ieškinio priede, kaip antidempingo muitų taikymo nagrinėjamiems produktams pagrindą aiškiai nurodo Įgyvendinimo reglamentą Nr. 2015/2272. Tokia nuoroda taip pat daroma Komisijos pranešime dėl 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimo ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209), paskelbtame 2016 m. rugsėjo 9 d. (žr. šio sprendimo 32 punktą).

64      Kadangi Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2272 nebuvo panaikintas 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimu Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35), iš principo preziumuojama, kad jis yra teisėtas (žr. 29 punkte nurodytą jurisprudenciją). Be to, reikia priminti, kad sprendimo dėl panaikinimo privalomoji galia negali lemti Sąjungos teismui neapskųsto, nors tokio pat neteisėto, teisės akto panaikinimo (šiuo klausimu žr. 1999 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo Komisija / AssiDomän Kraft Products ir kt., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, 54 punktą ir 2001 m. vasario 15 d. Sprendimo Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, 26 punktą).

65      Iš to išplaukia, kad Reglamento Nr. 926/2009, kiek jis susijęs su Hubei, panaikinimas savaime nereiškia, kad Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 nuostatos, kurios nebuvo panaikintos Sąjungos teismo, taip pat išnyksta iš Sąjungos teisinės sistemos.

66      Ketvirta, reikia priminti, kad pagal SESV 266 straipsnį atitinkama institucija visų pirma turi užtikrinti, kad bet kokiame teisės akte, kuriuo pakeičiamas panaikintas teisės aktas, nebūtų tų pačių pažeidimų, kurie buvo nustatyti teismo sprendime dėl panaikinimo (1999 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo Komisija / AssiDomän Kraft Products ir kt., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, 56 punktas ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo IPK-München ir Komisija C‑199/01 P ir C‑200/01 P, EU:C:2004:249, 83 punktas). Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė institucijų pareigą, jei reikia, panaikinti aktus, priimtus vėliau už teisės aktą, kuris buvo panaikintas (1988 m. balandžio 26 d. Sprendimo Asteris ir kt. / Komisija, 97/86, 99/86, 193/86 ir 215/86, EU:C:1988:199, 30 punktas). Šiuo atžvilgiu Bendrasis Teismas taip pat nusprendė, kad reikia panaikinti aktus, kurie grindžiami panaikintais, t. y. iš Sąjungos teisinės sistemos išbrauktais, aktais (2015 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo HTTS ir Bateni / Taryba, T‑45/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:650, 46–48 punktai). Be to, byloje, kurioje priimtas 2016 m. vasario 4 d. Sprendimas C & J Clark International ir Puma (C‑659/13 ir C‑34/14, EU:C:2016:74, 175–177 punktai), Teisingumo Teismas nusprendė, kad peržiūros reglamentas negalioja „tiek, kiek“ ir reglamentas, kuriuo nustatyti pradiniai antidempingo muitai, nes jis turėjo įvertinti abiejų reglamentų galiojimą.

67      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir ypač į tai, kad, pirma, Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 buvo siekiama nustatyti priemones, panašias į tas, kurios nustatytos Reglamentu Nr. 926/2009, kad būtų išsaugotas jų poveikis, ir, antra, Reglamentu Nr. 926/2009 nustatytos priemonės vėliau buvo panaikintos 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ir 2014 m. sausio 29 d. Sprendimu Hubei Xinyegang Steel / Taryba (T‑528/09, EU:T:2014:35), Komisija turėjo teisę nuspręsti, kad pagal SESV 266 straipsnį vykdant šiuos sprendimus antidempingo muitai, nustatyti Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272, neturi būti taikomi Hubei gaminamiems produktams.

68      Tačiau, kaip subsidiariai teigia ieškovės, Įgyvendinimo reglamentui Nr. 2015/2272 iš principo yra taikoma teisėtumo prezumpcija, todėl Komisija turėjo jį panaikinti ar pakeisti kitu reglamentu.

69      Be to, primintina, kad remiantis formos nuoseklumo taisykle, kuri yra bendrasis teisės principas, teisės akto forma, kuria pranešama apie aktą tretiesiems asmenims, turi būti išlaikyta ir darant paskesnius šio akto pakeitimus (šiuo klausimu žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo Parlement / Ripa di Meana ir kt., C‑470/00 P, EU:C:2004:241, 67 punktą; 1998 m. liepos 21 d. Sprendimo Mellett / Teisingumo Teismas, T‑66/96 ir T‑221/97, EU:T:1998:187, 136 punktą; 2006 m. gegužės 17 d. Sprendimo Kallianos / Komisija, T‑93/04, EU:T:2006:130, 56 punktą ir 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Gagliardi / VRDT – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, nepaskelbtas Rink., EU:T:2006:400, 53 punktą).

70      Šiuo atveju pažymėtina, kad pagal Reglamento Nr. 1225/2009 14 straipsnio 1 dalį (dabar – Reglamento Nr. 2016/1036 14 straipsnio 1 dalis), kuri priklauso prie „bendrųjų nuostatų“, antidempingo muitai „nustatomi reglamentu ir valstybių narių renkami tokia forma pagal nurodytą tarifą ir pagal tokius kitus kriterijus, kurie yra išdėstyti tokius muitus nustatančiuose reglamentuose“. Tai pasakytina ir apie antidempingo muitus, nustatytus Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272 Hubei gaminamiems produktams. Taip pat reikėtų priminti, kad Komisija turi įgaliojimus patvirtinti, iš dalies pakeisti arba panaikinti antidempingo priemones.

71      Iš to matyti, kad antidempingo muitų, nustatytų reglamentu, kuris nebuvo nei panaikintas, nei pripažintas negaliojančiu Sąjungos teismo, netaikymas bendrovei turi taip pat būti nustatytas reglamentu. Šiuo atveju sukurdama papildomą TARIC kodą tam, kad būtų galutinai panaikinti antidempingo muitai Hubei gaminamiems produktams, kurių taikymas kyla iš Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272, Komisija pažeidė formos nuoseklumo taisyklę.

72      Taip pat pažymėtina, kad, kaip teisingai pažymėjo ieškovės savo rašytiniuose dokumentuose, laikantis formos nuoseklumo principo, būtų reikėję ne tik kreiptis į Komisijos narių kolegiją, bet taip pat gauti Reglamento Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalimi (dabar – Reglamento Nr. 2016/1036 15 straipsnio 1 dalis) įsteigto komiteto nuomonę, kas buvo padaryta priimant Įgyvendinimo reglamentą Nr. 2015/2272. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad pagal Reglamento Nr. 1225/2009 11 straipsnio 6 dalį (dabar – Reglamento Nr. 2016/1036 11 straipsnio 6 dalis) antidempingo priemonės, remiantis 11 straipsnio 2 dalimi, panaikinamos arba paliekamos galioti „laikantis [to paties reglamento] 15 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros“. Be to, Reglamento Nr. 1225/2009 9 straipsnio 4 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 2016/1036 9 straipsnio 4 dalis) numatyta, kad Komisija, laikydamasi nagrinėjimo procedūros, nustato galutinius antidempingo muitus. Šis komitetas ir ši nagrinėjimo procedūra yra numatyti 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011, p. 13). Tokios valstybių narių atliekamos kontrolės procedūros turi būti aiškios ir atitikti SESV numatytus institucinius reikalavimus (Reglamento Nr. 182/2011 penkta konstatuojamoji dalis). Taigi, konsultacija su komitetu, įsteigtu pagal Reglamento Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį, yra svarbi ne tik procedūriniu požiūriu, bet ir SESV numatytų institucinių reikalavimų aspektu.

73      Be to, reikia pabrėžti, kad, kaip tvirtina ieškovės savo rašytiniuose pareiškimuose, ginčijamu sprendimu sukuriama teisinio netikrumo situacija. Viena vertus, ūkio subjektai, įskaitant ieškoves, kurie analizuoja Sąjungos teisę, privalo atsižvelgti į Įgyvendinimo reglamentą Nr. 2015/2272, kuris nebuvo panaikintas ar paskelbtas negaliojančiu Sąjungos teismo ar panaikintas kitu reglamentu, ir į šiuo reglamentu nustatytus antidempingo muitus. Kita vertus, papildomas TARIC kodas C 129 suponuoja, kad antidempingo muitai, numatyti Įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2272, nėra taikomi Hubei pagamintiems produktams. Esant tokiam akivaizdžiam prieštaravimui, ekonominės veiklos vykdytojai, įskaitant ieškoves, atsiduria teisinio netikrumo situacijoje.

74      Be to, nors Komisijos teisinis vertinimas šioje byloje gali būti suprantamas iš papildomo TARIC kodo C 129 išnašose pateiktos nuorodos į 2016 m. balandžio 7 d. Sprendimą ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ir kt. / Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ir C‑193/14 P, EU:C:2016:209), Komisijos motyvacija būtų buvusi aiškesnė, jeigu būtų laikomasi formos nuoseklumo reikalavimo.

75      Taip pat reikia pažymėti, kad, kaip Komisija minėjo per posėdį, kitose procedūrose Sąjungos institucijos jau yra nusprendusios iš dalies pakeisti ar panaikinti peržiūros reglamentą, kuriuo buvo tęsiamas antidempingo priemonių taikymas po to, kai buvo panaikintas ankstesnis reglamentas. Tokia situacija buvo susiklosčiusi dėl 2009 m. spalio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 989/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 661/2008, kuriuo importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 278, 2009, p. 1). Šis reglamentas buvo priimtas priėmus 2008 m. rugsėjo 10 d. Sprendimą JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat / Taryba (T‑348/05, nepaskelbtas Rink., EU:T:2008:327). Šiuo sprendimu Bendrasis Teismas panaikino už peržiūros reglamentą ankstesnį reglamentą, t. y. 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 945/2005, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 658/2002, įvedantį galutinį antidempingo muitą Rusijos kilmės amonio nitrato importui, ir Reglamentą (EB) Nr. 132/2001, įvedantį galutinį antidempingo muitą amonio nitrato, kurio kilmės šalis, inter alia, yra Ukraina, importui po dalinės tarpinės peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį (OL L 160, 2005, p. 1), kuriuo buvo išplėstas produktų, kuriems taikomos antidempingo priemonės, sąrašas. Priėmus šį sprendimą Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su patariamuoju komitetu, nusprendė, kiek tai susiję su ieškove Bendrajame Teisme ir su produktais, kuriems taikomas panaikinimas, priimti Reglamentą Nr. 989/2009, kuriuo atgaline data panaikinamas 2008 m. liepos 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2008, kuriuo po priemonių galiojimo termino peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį ir po dalinės tarpinės peržiūros pagal 11 straipsnio 3 dalį importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 185, 2008, p. 1). Taryba taip pat sukūrė papildomą specialų TARIC kodą ieškovei Bendrajame Teisme. Aiškinamajame memorandume, pridėtame prie pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (COM (2009) 493 final), Komisija pabrėžė, kad šis pasiūlymas „teikiamas vykdant Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismo sprendimą“.

76      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad, Komisijai pažeidus formos nuoseklumo taisyklę, toks pažeidimas nulemia ginčijamo sprendimo panaikinimą.

77      Kiti Komisijos argumentai nepaneigia šios išvados. Jurisprudencija, kuria Komisija remiasi savo rašytinėse pastabose ir kuri susijusi su įmonės teisių į gynybą pažeidimu per procedūrą, yra nereikšminga. Iš tiesų, kaip ką tik buvo konstatuota, formos nuoseklumo taisyklės pažeidimas apima ne tik ieškovių teisę į gynybą. Be to, reikia atmesti Komisijos argumentus, kuriais iš esmės teigiama, kad ieškovės nėra suinteresuotos ginčijamo sprendimo panaikinimu remiantis formos nuoseklumo taisyklės pažeidimu. Iš tiesų, kaip ieškovės pažymėjo per posėdį, pirmiausia jų suinteresuotumas yra, kad atitinkamos Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/2272 nuostatos būtų taikomos Hubei gaminamiems produktams. Komisija nepateikė jokios informacijos, kuri leistų paneigti šią išvadą.

78      Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiamą sprendimą reikia panaikinti.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

79      Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi Komisija pralaimėjo bylą, be savo bylinėjimosi išlaidų, ji turi padengti ieškovių bylinėjimosi išlaidas pagal jų pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (septintoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti 2016 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimą išbraukti Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd iš bendrovių, įrašytų prie papildomo TARIC kodo A 950, sąrašo ir įrašyti ją prie papildomo TARIC kodo C 129 dėl visų Kombinuotosios nomenklatūros kodų, nurodytų 2015 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2272, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas, 1 straipsnio 1 dalyje.

2.      Komisija padengia savo, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. ir kitų priede nurodytų ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Paskelbtas 2018 m. spalio 18 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


* Proceso kalba: anglų.


1      Kitų ieškovių sąrašas pridedamas tik prie versijos, siunčiamos bylos šalims.