Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDNÍHO DVORA

19. října 2018(*)

„Zrychlené řízení“

Ve věci C‑621/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Vrchní soud pro Skotsko, odvolací kolegium, 1. senát (Spojené království)], ze dne 3. října 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 3. října 2018, v řízení

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham,

Joanna Cherry

proti

Secretary of State for Exiting the European Union,

za účasti:

Toma Brakea,

Chrise Leslieho,

PŘEDSEDA SOUDNÍHO DVORA,

po vyslechnutí soudce zpravodaje C. G. Fernlunda a generálního advokáta M. Campos Sánchez-Bordony,

vydává toto

Usnesení

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 50 SEU.

2        Tato žádost byla předložena v rámci řízení mezi Andym Wightmanem, Rossem Greerem, Alynem Smithem, Davidem Martinem, Jolyonem Maughamem, Catherine Stihler a Joannou Cherry na straně jedné a Secretary of State for Exiting the European Union (státní tajemník pro vystoupení z Evropské unie) na straně druhé, jehož předmětem je možnost odvolat oznámení záměru Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vystoupit z Evropské unie.

3        Podstatou předběžné otázky Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Vrchní soud pro Skotsko, odvolací kolegium, 1. senát (Spojené království)], je, zda unijní právo v případě, kdy členský stát oznámil na základě článku 50 SEU Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie, dovoluje tomuto členskému státu jednostranně odvolat své oznámení před uplynutím lhůty dvou let stanovené v tomto článku. Je-li tomu tak, táže se na podmínky pro takové odvolání a na jeho účinky ohledně setrvání daného členského státu v Unii.

4        Předkládající soud uvádí, že podle článku 13 European Union (Withdrawal) Act 2018 [zákon o vystoupení z Evropské unie z roku 2018] lze dohodu o vystoupení, která může být podle čl. 50 odst. 2 SEU uzavřena mezi Spojeným královstvím a Unií a která stanoví podmínky tohoto vystoupení, ratifikovat jen tehdy, pokud tuto dohodu a rámec budoucích vztahů Spojeného království s Unií schválí Parlament Spojeného království. Soud dále upřesňuje, že pokud členové parlamentu dohodu o vystoupení neschválí a nebude-li učiněn žádný jiný návrh, nastanou účinky vystoupení Spojeného království z Unie dne 29. března 2019.

5        Předkládající soud dodává, že si klade otázku, zda je možné jednostranně odvolat oznámení a setrvat v Unii. Upřesňuje také, že odpověď Soudního dvora umožní získat jasnou představu o možnostech dostupných členům parlamentu v době, kdy budou o této problematice hlasovat.

6        Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Vrchní soud pro Skotsko, odvolací kolegium, 1. senát) v předkládacím usnesení požádal Soudní dvůr o projednání této předběžné otázky ve zrychleném řízení podle článku 105 jednacího řádu Soudního dvora.

7        Podle tohoto ustanovení může předseda Soudního dvora k žádosti předkládajícího soudu, nebo výjimečně i bez návrhu, po vyslechnutí soudce zpravodaje a generálního advokáta rozhodnout o projednání předběžné otázky ve zrychleném řízení odchylně od ustanovení tohoto jednacího řádu, pokud povaha věci vyžaduje, aby byla projednána bez zbytečného odkladu.

8        V projednávané věci zdůrazňuje předkládající soud, že naléhavost jeho žádosti je odůvodněna lhůtou dvou let, která plyne ode dne 29. března 2017, kdy byl oznámen záměr Spojeného království vystoupit z Unie, a která pro tento postup vystupování platí na základě článku 50 SEU, a dále nezbytností zorganizovat projednání této problematiky a hlasování o ní v Parlamentu Spojeného království v dostatečném předstihu před 29. březnem 2019.

9        V této souvislosti je třeba konstatovat, že předkládající soud uvádí důvody, na základě kterých je naléhavost rozhodnutí jednoznačná. Konkrétně je nutné, jak plyne z předkládacího rozhodnutí, vyjasnit působnost článku 50 SEU dříve, než budou členové vnitrostátního parlamentu rozhodovat o dohodě o vystoupení podle tohoto článku, která by jim mohla být předložena.

10      Bylo již přitom rozhodnuto, že pokud v určité věci vyvstávají závažné pochybnosti týkající se zásadních otázek vnitrostátního ústavního práva a unijního práva, může být s ohledem na zvláštní okolnosti takové věci nezbytné její projednání bez zbytečného odkladu podle čl. 105 odst. 1 jednacího řádu (v tomto smyslu viz usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 28. února 2017, M. A. S. a M. B., C‑42/17, nezveřejněné, EU:C:2017:168, body 7 až 9, a ze dne 26. září 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, nezveřejněné, EU:C:2018:786, body 14 až 16).

11      S ohledem na zásadní význam, který má uplatnění článku 50 SEU pro Spojené království a pro ústavní pořádek Unie, mohou zvláštní okolnosti této věci odůvodnit její projednání bez zbytečného odkladu podle čl. 105 odst. 1 jednacího řádu.

12      Věc C‑621/18 je proto třeba projednat ve zrychleném řízení.

Z těchto důvodů předseda Soudního dvora rozhodl takto:

Věc C621/18 bude projednána ve zrychleném řízení podle čl. 105 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora.

Podpisy.


*–      Jednací jazyk: angličtina.