Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. července 2018 J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 26. dubna 2018 ve věci T-554/14, Messi Cuccittini v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) - J-M.-E.V. e hijos

(Věc C-474/18 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (zástupci: J. Güell Serra a R. Gimeno-Bayón Cobos, advokáti)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Lionel Messi Cuccittini

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

V plném rozsahu zrušit napadený rozsudek ze dne 26. dubna 2018 ve věci T 554/141 a v důsledku toho

s konečnou platností rozhodnout ve sporu, pokud to stav řízení umožňuje, nebo

vrátit věc Tribunálu za účelem rozhodnutí v souladu se závaznými pokyny Soudního dvora, a

uložit náhradu nákladů řízení Lionelu Messi Cuccittinimu.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál v napadaném rozsudku zrušil usnesení odvolacího senátu EUIPO, kterým byla zamítnuta přihláška ochranné známky „MESSI“ z důvodu nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou „MASSI“, přičemž konstatoval, že navzdory tomu, že ochranné známky „MASSI“ a „MESSI“ jsou vizuálně i foneticky podobné a označují totožné produkty, odvolací senát se dopustil pochybení, neboť konceptuální rozdíly mezi oběma ochrannými známkami jakémukoli nebezpečí záměny předcházejí.

Rozsudek Tribunálu obsahuje čtyři nesprávná právní posouzení, na která odkazují čtyři důvody kasačního opravného prostředku:

V napadeném rozsudku Tribunál uvádí, že pokud by odvolací senát zohlednil proslulost žalobce, musel by dospět k závěru, že z konceptuálního hlediska se pojem „messi“ jasně liší od pojmu „massi“. V rozporu s tím, co uvádí napadený rozsudek, doktrína plynoucí z judikatury Soudního dvora a Tribunálu opakovaně konstatuje, že případná proslulost přihlašované ochranné známky je nerelevantní pro účely určení nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Evropské unie.

Tribunál se rovněž dopustil pochybení, když měl za to, že proslulost příjmení přihlašovatele je obecně známá skutečnost, která i bez důkazu a bez návrhu samotného Lionela Messiho před odvolacím senátem, měla být odvolacím senátem zohledněna, neboť jde o skutečnost, kterou může znát kdokoli, nebo ji lze zjistit ze všeobecně dostupných pramenů. Stupeň známosti příjmení přihlašovatele v Evropě během námitkového řízení (12/06/2013) není skutečnost, kterou lze předpokládat v roce 2018, tím méně, že nebyla před odvolacím senátem uplatněna, ani potvrzena jakýmkoli důkazem.

V projednávané věci existuje mutatio libelli způsobující odepření možnosti se bránit, neboť Tribunál připustil nový žalobní důvod, který nebyl uplatněn před odvolacím senátem: konceptuální rozlišovací účinek pojmu „MESSI“.

Napadený rozsudek nesprávně uplatňuje rozsudek PICARO/PICASSO, neboť i) ve věci PICASSO/PICARO byla proslulá namítaná ochranná známka „PICASSO“, zatímco v projednávané věci je údajně proslulá přihlašovaná ochranná známka; a ii) v uvedené věci šlo o produkty, ohledně kterých je pozornost průměrného spotřebitele v okamžiku nákupu obzvláště vysoká, zatímco v projednávané věci jde o produkty určené běžně informovanému a přiměřeně pozornému a obezřetnému spotřebiteli v Evropské unii.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:230