Language of document :

Valitus, jonka J-M.-E.V. e hijos, S.R.L., on tehnyt 19.7.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-554/14, Messi Cuccittini v. EUIPO – J.M.-E.V. e hijos – 26.4.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-474/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (edustajat: J. Güell Serra ja R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Lionel Messi Cuccittini

Vaatimukset

–    26.4.2018 asiassa T-554/14 annettu tuomio1 on kumottava kokonaisuudessaan ja sen johdosta

–    asia on ratkaistava lopullisesti, jos se on ratkaisukelpoinen, tai

–    asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi unionin tuomioistuimen sitovasti vahvistamien oikeusseikkojen mukaisesti

–    Lionel Messi Cuccittini on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisella tuomiolla kumonnut EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen, jolla tavaramerkin ”MESSI” rekisteröinti oli evätty sen ja aikaisemman tavaramerkin ”MASSI” välisen sekaannusvaaran vuoksi, katsottuaan, että vaikka tavaramerkit ”MASSI” ja ”MESSI” ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia ja niitä käytetään samanlaisista tavaroista, valituslautakunnan päätös oli virheellinen, koska tavaramerkkien merkityssisältöjen erot estävät kaiken sekaannusvaaran.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa on neljä oikeudellista virhettä, joten valitus jakautuu neljään valitusperusteeseen.

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisessa tuomiossa, että jos valituslautakunta olisi ottanut huomioon valittajan tunnettuuden, sen olisi täytynyt päätyä katsomaan, että merkityssisällöltään sana ”messi” eroaa selvästi sanasta ”massi”. Toisin kuin valituksenalaisessa tuomiossa todetaan, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on toistuvasti katsottu, että haetun tavaramerkin mahdollisella tunnettuudella ei ole merkitystä arvioitaessa Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin kanssa.

Unionin yleinen tuomioistuin on menetellyt virheellisesti myös katsoessaan, että hakijan etunimen tunnettuus oli yleisesti tunnettu tosiseikka, joka valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon siitä huolimatta, ettei Lionel Messi ollut näyttänyt sitä toteen tai edes vedonnut siihen valituslautakunnassa, koska kyse oli tosiseikasta, joka voi olla kenen tahansa tiedossa tai tarkistettavissa yleisesti käytettävissä olevista tietolähteistä. Hakijan etunimen tunnettuuden aste Euroopassa valituslautakunnan ratkaisun ajankohtana (12.6.2013) ei ole sellainen seikka, jota voitaisiin vuonna 2018 pitää lähtökohtaisesti totena, varsinkaan kun siihen ei ole vedottu valituslautakunnassa eikä sen tueksi ole esitetty mitään näyttöä.

Nyt kyseessä olevassa asiassa on tapahtunut kanteen muuttaminen (mutatio libelli), koska unionin yleinen tuomioistuin on sallinut sellaisen uuden ja erillisen kanneperusteen, johon ei ollut vedottu valituslautakunnassa: sanan MESSI merkityssisällön erottamiskyky.

Tuomiossa sovelletaan virheellisesti tuomiota PICARO/PICASSO, sillä (i) asiassa PICASSO/PICARO yleisesti tunnettu tavaramerkki oli tavaramerkki PICASSO, johon väite rekisteröinnin esteestä perustui, mutta nyt kyseessä olevassa asiassa tunnetuksi väitetty tavaramerkki on se tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, ja (ii) mainitussa tuomiossa oli kyse tavaroista, joiden yhteydessä keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ostohetkellä on erityisen korkea, mutta nyt käsiteltävässä tavaramerkkiriidassa on kyse tavaroista, jotka on suunnattu Euroopan unionin keskivertokuluttajille, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

____________

1 EU:T:2018:230