Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-554/14. sz., Messi Cuccittini kontra EUIPO – J-M.-E. V. e hijos ügyben 2018. április 26-án hozott ítélete ellen a J-M.-E. V. e hijos, S. R. L. által 2018. július 19-én benyújtott fellebbezés

(C-474/18 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: J-M.-E. V. e hijos, S. R. L. (képviselők: J. Güell Serra és R. Gimeno-Bayón Cobos ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és Lionel Messi Cuccittini

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a T-554/14. sz. ügyben 2018. április 26-án hozott ítéletet,1 és ennek következtében:

döntse el érdemben/jogerősen a jogvitát, ha az ügy állása megengedi, vagy

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé annak érdekében, hogy az a Bíróság által meghatározott kötelező szempontok alapján hozzon új ítéletet,

Lionel Messi Cuccittinit kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott ítéletben a Törvényszék hatályon kívül helyezte az EUIPO fellebbezési tanácsának azon határozatát, amely megtagadta a „MESSI” védjegy lajstromozását, a korábbi „MASSI” védjeggyel való összetéveszthetősége miatt, mivel úgy ítélte meg, hogy annak ellenére, hogy a „MASSI” és a „MESSI” védjegy vizuális és fonetikai szempontból is hasonló és azonos árukra vonatkozik, a fellebbezési tanács hibát vétett, hiszen a védjegyek közötti fogalmi eltérések kizárnak bárminemű összetéveszthetőséget.

A Törvényszék ítélete négy jogi hibában szenved, amelyek miatt a fellebbezés négy jogalapból áll:

A megtámadott ítéletben a Törvényszék rámutat arra, hogy ha a fellebbezési tanács figyelembe vette volna a fellebbező közismertségét, arra a következtetésre kellett volna jutnia, hogy fogalmi téren a „messi” szó egyértelműen eltér a „massi” szótól. Ellentétben a megtámadott ítéletben kifejtettekkel, a Bíróság és a Törvényszék ítélkezési gyakorlata már többször kimondta, hogy a bejelentett védjegy esetleges közismertsége irreleváns a korábbi védjegyekkel való összetéveszthetőség értékelése szempontjából, az európai uniós védjegyről szóló rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

A Törvényszék szintén tévedett, amikor úgy vélekedett, hogy a bejelentő családnevének közismertsége közismert tény volt, annak bizonyítása nélkül is, és annak ellenére, hogy erre maga Lionel Messi sem hivatkozott a fellebbezési tanács előtti eljárásban, ezt a fellebbezési tanácsnak figyelembe kellett volna vennie, hiszen olyan tényről van szó, amelyről bárkinek tudomása lehet, illetve az nyilvánosan hozzáférhető források útján is ellenőrizhető. A bejelentő családneve európai ismertségének foka a felszólalás elbírálása időpontjában (2013/06/12) nem olyan tény, amely 2018-ban is vélelmezhető, már csak azért sem, mert arra a fellebbezési tanács előtti eljárásban nem hivatkoztak, és azt semmiféle bizonyítékkal nem próbálták meg alátámasztani.

A jelen ügyben a mutatio libelli esete állt fenn, amely a védelemhez való jog hiányához vezetett, amiatt, hogy a Törvényszék egy olyan új és a korábbitól eltérő jogalapot – nevezetesen a „MESSI név megkülönböztető fogalmi hatását” – fogadott el, amelyre a fellebbezési tanács előtti eljárásban nem hivatkoztak.

Az ítélet tévesen alkalmazza a PICARO/PICASSO ítéletet, hiszen: i) a PICARO/PICASSO ügyben a közismert védjegy az ellentartott „PICASSO” védjegy volt, míg a jelen ügyben az állítólagosan (köz)ismert védjegy a bejelentett védjegy; ii) az említett ítéletben olyan árukról volt szó, amelyek esetében az átlagos fogyasztó figyelmi szintje a vásárláskor különösen magas, míg a jelen jogvitában olyan árukról van szó, amelyeket az Unió általánosan tájékozott, észszerű mértékben figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztói részére szánnak.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:230