Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 19 juli 2018 door J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 26 april 2018 in zaak T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO – J-M.-E.V. e hijos

(Zaak C-474/18 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (vertegenwoordigers: J. Güell Serra en R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en Lionel Messi Cuccittini

Conclusies

het bestreden arrest van 26 april 2018 in zaak T-554/141 in zijn geheel vernietigen, en dus

de zaak definitief afdoen indien zij in staat van wijzen is, of

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht met het oog op een uitspraak overeenkomstig de bindende criteria van het Hof, en

Lionel Messi Cuccittini verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO vernietigd waarbij die kamer inschrijving van het merk „MESSI” had geweigerd wegens gevaar voor verwarring met het oudere merk „MASSI”. Het Gerecht heeft namelijk geoordeeld dat de kamer van beroep een vergissing had gemaakt aangezien, hoewel de merken „MASSI” en „MESSI” visueel en fonetisch overeenstemmen en dezelfde producten aanduiden, de begripsmatige verschillen tussen de merken elk verwarringsgevaar uitsluiten.

Het Gerecht geeft in zijn arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting in vier opzichten, en dus worden in hogere voorziening de volgende vier middelen aangevoerd:

In het bestreden arrest zet het Gerecht uiteen dat de kamer van beroep, als zij rekening had gehouden met de algemene bekendheid van verzoeker, tot de conclusie was moeten komen dat het woord „messi” begripsmatig duidelijk verschilt van het woord „massi”. Anders dan in het bestreden arrest wordt overwogen, is in de rechtspraak van het Hof en van het Gerecht meermaals geoordeeld dat de eventuele algemene bekendheid van het aangevraagde merk irrelevant is om te bepalen of er gevaar voor verwarring met een ouder merk bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van de verordening inzake het Uniemerk.

Het Gerecht heeft zich ook vergist waar het heeft geoordeeld dat de algemene bekendheid van de familienaam van de aanvrager een bekend feit was waarmee de kamer van beroep, ook al was het niet aangetoond noch door Lionel Messi zelf voor die kamer aangevoerd, rekening had moeten houden aangezien het een feit betreft dat eenieder kan kennen of kan achterhalen door middel van algemeen toegankelijke bronnen. De mate waarin de achternaam van de aanvrager in Europa bekendheid genoot op het ogenblik dat op de oppositie is beslist (12 juni 2013), is niet iets dat in 2018 kan worden vermoed, te minder omdat die kwestie niet eens aan de orde was gesteld voor de kamer van beroep noch met bewijs werd gestaafd.

In deze zaak is sprake van mutatio libelli, met schending van de rechten van de verdediging tot gevolg, voor zover het Gerecht heeft toegestaan dat een nieuwe en verschillende grondslag voor de rechtsvordering werd geformuleerd, die niet voor de kamer van beroep was aangebracht, namelijk het „begripsmatig onderscheidend effect MESSI”.

In het bestreden arrest is ten onrechte toepassing gemaakt van het arrest PICARO/PICASSO aangezien (i) in die zaak het algemeen bekende merk het oppositiemerk „PICASSO” was, terwijl in de onderhavige zaak het vermeend algemeen bekende merk het aangevraagde merk is, en (ii) het in dat arrest ging om producten bij de aankoop waarvan de gemiddelde consument een zeer grote mate van oplettendheid aan de dag legt, terwijl het in het onderhavige geschil gaat om producten voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument van de Europese Unie.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:230.