Language of document :

Odvolanie podané 19. júla 2018: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 26. apríla 2018 vo veci T-554/14, Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos

(vec C-474/18 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (v zastúpení: J. Güell Serra a R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Lionel Messi Cuccittini

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil v celom rozsahu napadnutý rozsudok z 26. apríla 2018 vo veci T-554/141 a v dôsledku toho

rozhodol s konečnou platnosťou v spore, pokiaľ to stav konania umožňuje, alebo

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol v súlade so záväzným názorom Súdneho dvora, a

zaviazal pána Lionela Messiho Cuccittiniho na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd v napadanom rozsudku zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, ktorým bola zamietnutá prihláška ochrannej známky „MESSI“ z dôvodu pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou „MASSI“, pričom konštatoval, že napriek tomu, že ochranné známky „MASSI“ a „MESSI“ sú vizuálne i foneticky podobné a vzťahujú sa na rovnakú triedu tovarov, odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože koncepčné rozdiely medzi oboma ochrannými známkami bránia akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny.

Rozsudok Všeobecného súdu obsahuje štyri nesprávne právne posúdenia, na ktoré odkazujú štyri odvolacie dôvody:

1.    Všeobecný súd v napadnutom rozsudku uvádza, že keby odvolací senát zohľadnil dobré meno žalobcu, musel by dospieť k záveru, že z koncepčného hľadiska sa výraz „messi“ zjavne líši od pojmu „massi“. V rozpore s tým, čo uvádza napadnutý rozsudok, v judikatúre Súdneho dvora a Všeobecného súdu sa opakovane konštatuje, že prípadné dobré meno prihlasovanej ochrannej známky je irelevantné na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Európskej únie.

2.    Všeobecný súd tiež vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že dobré meno priezviska prihlasovateľa je všeobecne známa skutočnosť, ktorá mala byť aj bez toho, aby ju bolo treba preukazovať, či dokonca navrhovať samotným pánom Lionelom Messim, zohľadnená odvolacím senátom, pretože ide o skutočnosť, ktorú môže poznať ktokoľvek, alebo ju možno zistiť zo všeobecne dostupných prameňov. Stupeň známosti priezviska prihlasovateľa v Európe v momente prijatia rozhodnutia v námietkovom konaní (12. júna 2013) nie je skutočnosť, ktorú možno predpokladať v roku 2018, predovšetkým vzhľadom na to, že nebola pred odvolacím senátom uplatnená ani podporená nijakým dôkazom.

3.    V tejto veci došlo k uplatneniu nového dôvodu (mutatio libelli), čo spôsobilo, že odvolateľovi bola odopretá možnosť obrany, lebo Všeobecný súd pripustil nový žalobný dôvod, ktorý nebol uvedený pred odvolacím senátom: koncepčný rozlišovací účinok pojmu „MESSI“.

4.    V napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu uplatneniu rozsudku PICARO/PICASSO, pretože jednak vo veci PICASSO/PICARO bola zapísaná ochranná známka s dobrým menom „PICASSO“, ktorú vlastnil podávateľ námietky, zatiaľ čo v tejto veci má údajné dobré meno ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, a jednak v uvedenej veci išlo o tovary, v prípade ktorých je pozornosť priemerného spotrebiteľa v čase nákupu obzvlášť vysoká, kým v tejto veci ide o tovary určené bežne informovanému spotrebiteľovi v Európskej únii, ktorý je primerane pozorný a obozretný.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:230.