Language of document :

Överklagande ingett den 19 juli 2018 av J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 26 april 2018 i mål T-554/14, Messi Cuccittini mot EUIPO - J-M.-E.V. e hijos

(Mål C-474/18 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (ombud: J. Güell Serra och R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Övriga deltagare i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och Lionel Messi Cuccittini

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 26 april 2018 i mål T-554/14(1 ) i sin helhet, och således,

avgöra målet slutgiltigt, om detta är färdigt för avgörande,

återförvisa målet till tribunalen för att denna ska avgöra målet i enlighet med de bindande kriterier som domstolen angett, och,

förplikta Lionel Messi Cuccittini att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I den överklagade domen ogiltigförklarade tribunalen det beslut från EUIPO:s överklagandenämnd i vilket varumärket ”MESSI” nekades registrering på grund av risken för förväxling med det äldre varumärket ”MASSI”, med motiveringen att även om varumärkena MASSI” och ”MESSI” liknar varandra visuellt och fonetiskt och även om de hänför sig till samma slags varor, gjorde överklagandenämnden en felaktig bedömning eftersom de begreppsmässiga skillnaderna mellan varumärkena innebär att det inte föreligger någon risk för förväxling.

Tribunalen gjorde sig skyldig till fyra fall av felaktig rättstillämpning, varför följande fyra grunder anförs till stöd för överklagandet:

I den överklagade domen slår tribunalen fast att om överklagandenämnden hade tagit hänsyn till att klaganden är känd skulle slutsatsen ha blivit att ordet ”messi” på ett begreppsmässigt plan klart skiljer sig från ordet ”massi”. Till skillnad från vad som anges i den överklagade domen har domstolen och tribunalen vid upprepade tillfällen i praxis slagit fast att den omständigheten att det sökta att varumärket eventuellt är känt saknar betydelse för fastställandet av risken för förväxling med ett äldre varumärke enligt artikel 8.1 b i förordningen om EU-varumärke.

Tribunalen har även gjort en felaktig bedömning genom att slå fast att den omständigheten att sökandens efternamn är känt utgjorde ett notoriskt faktum som, trots att detta inte har styrkts, eller ens har hävdats av Lionel Messi själv vid överklagandenämnden, borde ha beaktats av överklagandenämnden då det rör sig om en omständighet som vem som helst kan känna till eller som man kan få information om genom allmänt tillgängliga källor. Frågan om hur pass känt klagandens efternamn var i Europa vid tidpunkten för beslutet i invändningsförfarandet (den 12 juni 2013) är inte något som man kan göra antaganden om år 2018, och än mindre då detta inte ens åberopats eller styrkts vid överklagandenämnden.

Ansökan har ändrats i målet (mutatio libelli), vilket medför ett åsidosättande av rätten till försvar, i den mån tribunalen har tillåtit en formulering av ett nytt och annat skäl till talan som inte hade åberopats vid överklagandenämnden; den särskiljande begreppsmässiga MESSI-effekten.

Det var fel att i det överklagade målet tillämpa domen i målet PICARO/PICASSO eftersom 1) det i målet PICASSO/PICARO var invändarens varumärke ”PICASSO” som var det notoriskt kända varumärket, medan det i det nu aktuella målet är det sökta varumärket som utgör det varumärke som påstås vara känt, och eftersom 2) det i den domen handlade om varor för vilka genomsnittskonsumenten var särskilt uppmärksam vid inköpet, medan det i det nu aktuella målet handlar om varor som är avsedda för en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i Europeiska unionen.

____________

(1 ) ECLI:EU:T:2018:230.