Language of document :

Преюдициално запитване от Okresní soud v Českých Budějovicích (Чешка република), постъпило на 7 август 2018 г. — RD/SC

(Дело C-518/18)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Okresní soud v Českých Budějovicích

Страни в главното производство

Ищец: RD

Ответник: SC

Преюдициален въпрос

„Трябва ли член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 805/20041 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания да се тълкува в смисъл, че вземане, във връзка с което е постановено решение след събиране на доказателства, може да се счита за безспорно, ако нито ответникът, който е признал задължението преди започване на производството, нито особеният представител са участвали в съдебното производство и са повдигали възражения в хода на производството?“

____________

1 ОВ 2004 L 143, стр. 15.