Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. augustā iesniedza Okresní soud v Českých Budějovicích (Čehijas Republika) – RD/SC

(Lieta C-518/18)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Okresní soud v Českých Budějovicích

Pamatlietas puses

Prasītāja: RD

Atbildētāja: SC

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 805/2004 1 , ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka prasījumu, par kuru pēc pierādījumu iegūšanas ir pieņemts lēmums, var uzskatīt par neapstrīdētu, ja ne atbildētājs, kas atzinis parādu pirms tiesvedības sākšanas, ne viņa pārstāvis nav piedalījušies tiesvedībā un tiesvedības gaitā nav iesnieguši nekādus iebildumus?

____________

1 OV 2004, L 143, 15. lpp.