Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresní soud v Českých Budějovicích (Tsjechië) op 7 augustus 2018 – RD/SC

(Zaak C-518/18)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Okresní soud v Českých Budějovicích

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: RD

Verwerende partij: SC

Prejudiciële vraag

Moet artikel 3, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 805/20041 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen aldus worden uitgelegd dat een schuldvordering waarover een beslissing is gegeven na de bewijsverkrijging, als niet-betwist kan worden beschouwd wanneer noch verweerster, die haar schuld had erkend vóór de start van de procedure, noch haar mandataris heeft deelgenomen aan de gerechtelijke procedure of enig punt van bezwaar heeft opgeworpen in de loop van de procedure?

____________

1 PB 2004, L 143, blz. 15.