Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud v Českých Budějovicích (Republika Czeska) w dniu 7 sierpnia 2018 r. – RD / SC

(Sprawa C-518/18)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Okresní soud v Českých Budějovicích

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: RD

Strona pozwana: SC

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 ust. 1 akapit drugi lit. b) rozporządzenia (WE) nr 805/20041 Parlamentu Europejskiego i Rady należy interpretować w ten sposób, że za bezsporne uznaje się roszczenie, o którym rozstrzygnięto po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, jeżeli ani pozwana, która uznała swój dług przed wszczęciem postępowania, ani jej kurator nie wzięli udziału w rozprawie i nie podnieśli żadnych zarzutów w toku postępowania?

____________

1 Dz.U. 2004, L 143, s. 15.