Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Českých Budějovicích (Česká republika) 7. augusta 2018 – RD/SC

(vec C-518/18)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresní soud v Českých Budějovicích

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: RD

Žalovaná: SC

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 ods. 1 druhého pododseku písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/20041 , ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, vykladať v tom zmysle, že za nesporný možno považovať nárok, o ktorom sa rozhodlo po vykonanom dokazovaní, pokiaľ sa žalovaná, ktorá svoj dlh uznala pred začatím konania, ani opatrovník, na pojednávaní súdu nezúčastnili a nevzniesli počas jeho priebehu žiadne námietky?

____________

1 Ú. v . EÚ L 143, 2004, s. 15; Mim. vyd. 19/007, s. 38.