Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresní soud v Českých Budějovicích (Tjeckien) den 7 augusti 2018 – RD mot SC

(Mål C-518/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Okresní soud v Českých Budějovicích

Parter i det nationella målet

Kärande: RD

Svarande: SC

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/20041 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar tolkas så, att en fordran avseende vilken ett avgörande har fattats efter bevisupptagning kan anses som obestridd om varken svaranden, som erkände skulden innan talan väcktes, eller förvaltaren deltog i domstolsförfarandet, och de inte framförde några bestridanden under förfarandets gång?

____________

1 EUT L 143, 2004, s. 15.