Language of document :

Appel iværksat den 16. august 2018 af České dráhy a.s. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 20. juni 2018 i sag T-621/16, České dráhy mod Kommissionen

(Sag C-539/18 P)

Processprog: tjekkisk

Parter

Appellant: České dráhy a.s. (ved advokáti K. Muzikář og J. Kindl)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Appel til prøvelse af Rettens dom af 20. juni 2018 i sag T-621/16 České dráhy mod Kommissionen.

Ved denne dom frifandt Retten Kommissionen i det søgsmål, som České dráhy havde anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2016) 3993 final af 22. juni 2016 i sag AT.40401 — Twins. Retten pålagde endvidere České dráhy at betale sagsomkostningerne.

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 20. juni 2018 i sag T-621/16 České dráhy mod Kommissionen, EU:T:2018:36, ophæves.

Kommissionens afgørelse C(2016) 3993 final af 22. juni 2016 i sag AT.40401 – Twins annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale de omkostninger, som České dráhys har afholdt i forbindelse med sag T-621/16 og appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for sin appel har České dráhy fremsat fire anbringender.

1.    Første appelanbringende: For så vidt som Domstolen giver České dráhy medhold i den appel, som selskabet har iværksat i sag T-325/16, bør den også give medhold i nærværende appel.

Med sin appel til prøvelse af Rettens dom af 20. juni 2018 i sag T-325/16 har České dráhy nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse i sin helhed om en kontrolundersøgelse på České dráhys hjemsted i april 2016. Kommissionens afgørelse af 22. juni 2016, som České dráhy har nedlagt påstand om annullation af i den konnekse sag, blev vedtaget på grundlag af dokumenter, som var blevet beslaglagt under den nævnte tidligere kontrolundersøgelse. Såfremt Domstolen giver České dráhy medhold i den appel, som selskabet har iværksat i sag T-325/16 (dvs. hvis Domstolen fastslår, at den tidligere kontrolundersøgelse var ulovlig), skal den også annullere den omtvistede afgørelse fra Kommissionen af 22. juni 2016.

2.    Andet appelanbringende: Retten undersøgte ikke, om de dokumenter, som udgjorde grundlaget for iværksættelsen af den anden kontrolundersøgelse, var blevet beslaglagt under den ulovlige del af den første kontrolundersøgelse, og Retten traf afgørelse, som om den første kontrolundersøgelse var blevet iværksat helt i overensstemmelse med loven.

De dokumenter, som udgjorde grundlaget for iværksættelsen af den anden kontrolundersøgelse, blev beslaglagt i forbindelse med Kommissionens tidligere (første) kontrolundersøgelse på České dráhys hjemsted. Ved dommen i sag T-325/16 annullerede Retten delvist Kommissionens afgørelse om iværksættelse af den første kontrolundersøgelse, for så vidt som den ikke vedrørte priser, der angiveligt var lavere end kostprisen, på forbindelsen mellem Prag og Ostrava. České dráhy er af den opfattelse, at de dokumenter, som udgjorde grundlaget for Kommissionens iværksættelse af den anden kontrolundersøgelse, blev beslaglagt under den ulovlige del af den første kontrolundersøgelse (Kommissionen ville ikke have stødt på dokumenterne, hvis den alene på lovlig vis havde foretaget den første kontrolundersøgelse), og at de derfor ikke kunne anvendes som grundlag for iværksættelsen af den anden kontrolundersøgelse. Retten undersøgte ikke disse spørgsmål.

3.    Tredje appelanbringende: På grundlag af et forkert retligt kriterium vurderede Retten, hvorvidt de dokumenter, som udgjorde grundlaget for Kommissionens iværksættelse af den anden kontrolundersøgelse, var forbundet med priser, der angiveligt var lavere end kostpriserne, på forbindelsen mellem Prag og Ostrava.

Retten tog udgangspunkt i det forkerte retlige kriterium om, at praktisk taget ethvert dokument, der var fundet på České dráhys hjemsted, havde en sammenhæng med vurderingen af selskabets priser, som angiveligt var lavere end kostpriserne, på forbindelsen mellem Prag og Ostrava (ifølge det pågældende kriterium er Kommissionens kontrolundersøgelse af priserne, som angiveligt er lavere end kostpriserne, praktisk taget ubegrænset). På grundlag af dette forkerte retlige kriterium konkluderede Retten, at Kommissionen i forbindelse med den første kontrolundersøgelse med rette havde kunnet beslaglægge de dokumenter, som udgjorde grundlaget for den senere iværksættelse af den anden kontrolundersøgelse.

4.    Fjerde appelanbringende: Rettens afgørelse vedrørende sagsomkostningerne er forkert.

České dráhy gør gældende, at Retten burde have givet České dráhy medhold i søgsmålet og således ligeledes have pålagt Kommissionen at betale České dráhy sagsomkostningerne.

____________