Language of document :

České dráhy a.s.-i 16. augustil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 20. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-621/16: České dráhy versus komisjon

(kohtuasi C-539/18 P)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: České dráhy a.s. (esindajad: advokát K. Muzikář ja advokát J. Kindl)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu 20. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-621/16: České dráhy vs. komisjon.

Üldkohtu otsusega jäeti rahuldamata ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, milles České dráhy palus tühistada komisjoni 22. juuni 2016. aasta otsus C(2016) 3993 (final) juhtumis AT.40401 – Twins. Samuti mõistis Üldkohus kohtukulud välja České dráhylt.

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 20. juuni 2018. aasta kohtuotsus T-621/16 České dráhy vs. komisjon, EU:T:2018:367;

tühistada komisjoni 22. juuni 2016. aasta otsus C(2016) 3993 (final) juhtumis AT.40401 – Twins;

mõista České dráhy kohtukulud kohtuasjas T-621/16 ja apellatsioonimenetluses välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

České dráhy esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks neli apellatsioonkaebuse väidet.

1.    Esimene väide: kui Euroopa Kohus nõustub České dráhy apellatsioonkaebusega kohtuasjas T-325/16, peaks ta nõustuma ka apellatsioonkaebusega käesolevas kohtuasjas.

Apellatsioonkaebuses Üldkohtu 20. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-325/16 palub České dráhy Euroopa Kohtul tervikuna tühistada komisjoni otsus, millega määrati kontrollimine, mis viidi läbi České dráhy ruumides aprillis 2016. Komisjoni 22. juuni 2016. aasta otsus, mille tühistamist České dráhy seotud kohtuasjas taotleb, tehti dokumentide põhjal, mis võeti ära nimetatud varasema kontrollimise käigus. Juhul, kui Euroopa Kohus nõustub České dráhy apellatsioonkaebusega kohtuasjas T-325/16 (see tähendab, et juhul, kui Euroopa Kohus leiab, et varasem kontrollimine oli tervikuna õigusvastane), peaks ta tühistama ka vaidlustatud komisjoni 22. juuni 2016. aasta otsuse.

2.    Teine väide: Üldkohus ei analüüsinud, kas dokumendid, mille põhjal määrati teine kontrollimine, võeti ära esimese kontrollimise õigusvastaseks tunnistatud osa raames, ja tegi otsuse nii, nagu esimene kontrollimine oleks terviklikult olnud määratud õiguspäraselt.

Dokumendid, mille põhjal määrati teine kontrollimine, võeti ära eelnenud (esimese) kontrollimise käigus, mille komisjon České dráhy ruumides korraldas. Üldkohus tühistas oma otsusega kohtuasjas T-325/16 komisjoni otsuse, millega määrati esimene kontrollimine, osas, milles see ei puudutanud omahinnast madalamate hindade väidetavat kohaldamist Praha-Ostrava liinil. České dráhy väidab, et dokumendid, mille alusel komisjon määra teise kontrollimise, võeti ära esimese kontrollimise õigusvastase osa raames (komisjon ei oleks neid dokumente saanud, kui ta oleks teostanud esimese kontrollimise üksnes õiguspärases osas) ja seega ei saanud neid kasutada teise kontrollimise alusena. Üldkohus seda ei analüüsinud.

3.    Kolmas väide: Üldkohus analüüsis väära õigusliku kriteeriumi alusel, kas need dokumendid, mille alusel komisjon teise kontrollimise määras, olid seotud omahinnast madalamate hindade väidetava kohaldamisega Praha-Ostrava liinil.

Üldkohus järeldas väära õigusliku kriteeriumi põhjal, et peaaegu kõiki České dráhy ruumidest leitud dokumente võib seostada hinnanguga omahinnast madalamate hindade väidetava kohaldamisega Praha-Ostrava liinil (selle õigusliku kriteeriumi kohaselt on komisjoni kontrollimine, mis puudutab omahinnast madalamate hindade väidetavat kohaldamist, põhimõtteliselt piiramatu). Selle väära õigusliku kriteeriumi põhjal järeldas Üldkohus, et komisjonil oli esimese kontrollimise käigus õigus võtta ära dokumendid, mille põhjal ta hiljem määra teise kontrollimise.

4.    Neljas väide: Üldkohtu otsus kohtukulude kohta on väär.

České dráhy väidab, et Üldkohus pidi õiguspäraselt nõustuma hagiga ja seega mõistma České dráhy kohtukulud välja komisjonilt.

____________