Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 16. augustā České dráhy a.s. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-621/16 České dráhy/Komisija

(Lieta C-539/18 P)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: České dráhy a.s. (pārstāvji: K. Muzikář un J. Kindl, advokáti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Priekšmets

Apelācija par Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-621/16 České dráhy/Komisija.

Ar minēto spriedumu Vispārējā tiesa noraidīja prasību saskaņā ar LESD 263. pantu, ar kuru České dráhy lūdza atcelt Komisijas Lēmumu C(2016) 3993 final (2016. gada 22. jūnijs) lietā AT.40401 – Twins. Vispārējā tiesa arī piesprieda České dráhy atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasījumi

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-621/16 České dráhy/Komisija, EU:T:2018:367;

atcelt Komisijas Lēmumu C(2016) 3993 final (2016. gada 22. jūnijs) lietā AT.40401 – Twins;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt České dráhy tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību lietā T-621/16 un apelācijas tiesvedību.

Apelācijas sūdzības pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam České dráhy ir izvirzījusi četrus pamatus.

1.    Pirmais apelācijas sūdzības pamats: ja Tiesa apmierinātu České dráhy apelācijas sūdzību lietā T-325/16, tai jāapmierina arī šī apelācijas sūdzība.

Ar apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-325/16 České dráhy lūdz Tiesu pilnībā atcelt Komisijas lēmumu, ar ko tika uzdots 2016. gada aprīlī veikt pārbaudi České dráhy juridiskajā adresē. Komisijas 2016. gada 22. jūnija lēmums, kura atcelšanu České dráhy vēlas panākt saistītajā lietā, bija pieņemts pamatots ar dokumentiem, kas tika izņemti iepriekšējā pārbaudē. Ja Tiesa tad apmierinātu České dráhy apelācijas sūdzību lietā T-325/16 (proti, ja Tiesa atzīst, ka iepriekšējā pārbaude bija pilnībā prettiesiska), tai būtu arī jāatceļ apstrīdētais Komisijas 2016. gada 22. jūnija lēmums.

2.    Otrais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa nebija pārbaudījusi, vai dokumenti, uz kuru pamata tika uzdots veikt otro pārbaudi, bija tikuši izņemti pirmās pārbaudes prettiesiskajā posmā, un lēma, pieņemot, ka pirmo pārbaudi bija uzdots veikt pilnīgi atbilstoši tiesību normu prasībām.

Dokumenti, uz kuru pamata tika uzdots veikt otro pārbaudi, tika izņemti iepriekšējā (pirmajā) pārbaudē, ko Komisija veica České dráhy juridiskajā adresē. Ar spriedumu lietā T-325/16 Vispārējā tiesa daļēji atcēla Komisijas lēmumu, ar ko tika uzdots veikt pirmo pārbaudi, ciktāl tā neattiecās uz apgalvotajām plēsonīgajām cenām saistībā ar maršrutu Prāga–Ostrava. České dráhy uzskata, ka dokumenti, uz kuru pamata Komisija uzdeva veikt otro pārbaudi, tika izņemti pirmās pārbaudes prettiesiskajā posmā (Komisija tos nebūtu atradusi, ja pirmā pārbaude būtu veikta tikai likumā paredzētajos apmēros) un tādēļ tos nedrīkstēja izmantot kā pamatu otrās pārbaudes veikšanai. Vispārējā tiesa šos jautājumus nepārbaudīja.

3.    Trešais apelācijas sūdzības pamats: pārbaudi par to, vai šie dokumenti, uz kuru pamata Komisija uzdeva veikt otro pārbaudi, bija saistīti ar apgalvotajām plēsonīgajām cenām maršrutā Prāga–Ostrava, Vispārējā tiesa veica, balstīdamās uz nepareizu juridisko kritēriju.

Vispārējā tiesa balstījās uz nepareizu juridisko kritēriju, ka praktiski visi České dráhy juridiskajā adresē atrastie dokumenti ir saistāmi ar apgalvoto minētā uzņēmuma piemēroto plēsonīgo cenu maršrutā Prāga–Ostrava izvērtējumu (atbilstoši šim juridiskajam kritērijam Komisijas pārbaude par apgalvotajām plēsonīgajām cenām ir praktiski neierobežota). Saskaņā ar šo nepareizo juridisko kritēriju Vispārējā tiesa secināja, ka Komisijai pirmajā pārbaudē bija tiesības izņemt dokumentus, pamatojoties uz kuriem tā vēlāk uzdeva veikt otro pārbaudi.

4.    Ceturtais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējās tiesas lēmums par tiesāšanās izdevumiem nav pareizs.

České dráhy uzskata, ka Vispārējai tiesai bija pamatoti jāapmierina prasība un tādēļ jāuzdod Komisijai atlīdzināt České dráhy tiesāšanās izdevumus.

____________