Language of document :

Odvolanie podané 16. augusta 2018: České dráhy a.s. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 20. júna 2018 vo veci T-621/16, České dráhy/Komisia

(vec C-539/18 P)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľka: České dráhy a.s. (v zastúpení: K. Muzikář, J. Kindl, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Predmet

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu z 20. júna 2018 vo veci T- 621/16, České dráhy proti Komisii.

Daným rozsudkom Všeobecný súd zamietol žalobu podanú podľa článku 263 Zmluvy o fungovaní EÚ, prostredníctvom ktorej sa České dráhy domáhali zrušenia rozhodnutia Európskej komisie zn. C(2016) 3993 final z 22. júna 2016 vydaného vo veci AT.40401 – Twins. Všeobecný súd zároveň Českým dráham uložil povinnosť nahradiť trovy konania.

Návrhy odvolateľky

České dráhy navrhujú, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 20. júna 2018 vo veci T-621/16, České dráhy proti Európskej komisii, ECLI:EU:T:2018:367,

zrušil rozhodnutie Európskej komisie zn. C(2016) 3993 final z 22. júna 2016 vo veci AT.40401 – Twins,

zaviazal Európsku komisiu nahradiť Českým dráham trovy súvisiace s konaním vo veci T-621/16 a nahradiť Českým dráham trovy súvisiace s konaním o tomto odvolaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania uvádzajú české dráhy štyri odvolacie dôvody:

Prvý dôvod vychádzajúci z toho, že pokiaľ Súdny dvor vyhovie odvolaniu Českých dráh vo veci T-325/16, mal by taktiež vyhovieť tomuto odvolaniu.

Odvolaním proti rozsudku Všeobecného súdu z 20. júna 2018 vo veci T-325/16 sa České dráhy domáhajú, aby Súdny dvor v celom rozsahu zrušil rozhodnutie Komisie nariaďujúce inšpekciu vykonanú v sídle Českých dráh v apríli 2016. Rozhodnutie Komisie z 22. júna 2016, ktorého zrušenia sa české dráhy domáhajú v danom konaní, bolo prijaté na základe dokumentov zabezpečených v priebehu tejto predchádzajúcej inšpekcie. Pokiaľ teda Súdny dvor vyhovie odvolaniu Českých dráh vo veci T-325/16 (t. j. pokiaľ Súdny dvor konštatuje, že predchádzajúca inšpekcia bola úplne nezákonná), mal by taktiež zrušiť napadnuté rozhodnutie Komisie z 22. júna 2016.

Druhý dôvod, vychádzajúci z toho, že Všeobecný súd neskúmal, či dokumenty, na základe ktorých bola nariadená druhá inšpekcia, boli zaistené v rámci nezákonnej časti prvej inšpekcie, a rozhodol, ako keby bola prvá inšpekcia nariadená v súlade s právom.

Dokumenty, na základe ktorých bola nariadená druhá inšpekcia, boli zaistené pri predchádzajúcej (prvej) inšpekcii Komisie v sídle Českých dráh. Všeobecný súd rozsudkom vo veci T-325/16 čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie nariaďujúce prvú inšpekciu, a to v rozsahu, v akom sa netýkalo údajných nižších cien, ako sú náklady, na trati Praha-Ostrava. Podľa presvedčenia Českých dráh boli dokumenty, na základe ktorých Komisia nariadila druhú inšpekciu, zaistené v rámci nezákonnej časti prvej inšpekcie (Komisia by ich neobjavila, keby uskutočnila prvú inšpekciu iba v zákonnom rozsahu), a teda mohli byť využité ako podklad pre nariadenie druhej inšpekcie. Všeobecný súd tieto otázky neskúmal.

Tretí dôvod vychádza z toho, že Všeobecný súd vyhodnotil na základe nesprávneho právneho štandardu otázku, či dané dokumenty, na základe ktorých Komisia nariadila druhú inšpekciu, súvisia s údajnými nižšími cenami, ako sú náklady, na trati Praha-Ostrava.

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho štandardu, podľa ktorého prakticky akékoľvek dokumenty nachádzajúce sa v sídle Českých dráh môžu súvisieť s posudzovaním údajných nižších cien, ako sú náklady, tejto spoločnosti na trati Praha-Ostrava (podľa daného právneho štandardu je inšpekcia Komisie zameraná na údajné nižšie ceny, ako sú náklady, prakticky neobmedzená). Na základe tohto nesprávneho právneho štandardu dospel Všeobecný súd k záveru, že Komisia bola oprávnená pri svojej prvej inšpekcii zaistiť dokumenty, na základe ktorých následne nariadila druhú inšpekciu.

Štvrtý dôvod, podľa ktorého je výrok Všeobecného súdu o trovách konania nesprávny.

České dráhy namietajú, že Všeobecný súd mal správne žalobe vyhovieť, a teda mal aj Komisiu zaviazať na náhradu trov konania Českým dráham.

____________