Language of document :

Överklagande ingett den 16 augusti 2018 av České dráhy a.s. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 20 juni 2018 i mål T-621/16, České dráhy mot kommissionen

(Mål C-539/18 P)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Klagande: České dráhy a.s. (ombud: K. Muzikář och J. Kindl, advokáti)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen meddelade den 20 juni 2018 i mål T-621/16, České dráhy/kommissionen.

Genom nämnda dom ogillade tribunalen den talan som väckts i enlighet med artikel 263 FEUF i vilken České dráhy yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2016) 3993 final av den 22 juni 2016 i ärendet AT.40401 – Twins. Tribunalen förpliktade även České dráhy att ersätta rättegångskostnaderna.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av den Europeiska unionens tribunal den 20 juni 2018 i mål T-621/16, České dráhy/kommissionen, EU:T:2018:367,

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2016) 3993 final av den 22 juni 2016 i ärendet AT.40401 – Twins,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta de kostnader som uppkommit för České dráhy i anledning av målet T-621/16 och i samband med överklagandeförfarandet.

Grunder och huvudargument

České dráhy har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande

1.    Första överklagandegrunden: I den mån domstolen bifaller České dráhys överklagande av domen i målet T-325/16 ska den även bifalla förevarande överklagande.

Genom överklagandet av den dom som tribunalen meddelade den 20 juni 2018 i mål T-325/16 vill České dráhy att domstolen upphäver ett kommissionsbeslut i dess helhet i vilket kommissionen beslutade att en inspektion skulle ske i České dráhys lokaler i april 2016. Kommissionsbeslutet av den 22 juni 2016 som České dráhy yrkar ska ogiltigförklaras i det motsvarande målet, antogs på grundval av handlingar som beslagtagits under denna tidigare inspektion. Om domstolen bifaller České dráhys överklagande av domen i målet T-325/16 (det vill säga, om domstolen finner att den tidigare inspektionen var helt rättsstridig), ska den också ogiltigförklara det omtvistade kommissionsbeslutet av den 22 juni 2016.

2.    Andra överklagandegrunden: Tribunalen prövade inte om de handlingar som låg till grund för beslutet om den andra inspektionen hade beslagtagits inom den rättstridiga delen av den första inspektionen, och den fann att den första inspektionen hade beslutats helt i enlighet med lagen.

De handlingar som låg till grund för beslutet om den andra inspektionen hade beslagtagits i samband med kommissionens föregående (första) inspektion i České dráhys lokaler. I domen T-325/16 ogiltigförklarade tribunalen delvis kommissionens beslut om genomförandet av den första inspektionen, i den mån den inte avsåg den påstådda underprissättningen på förbindelsen mellan Prag och Ostrava. České dráhy anser att de handlingar som låg till grund för beslutet om den andra inspektionen hade beslagtagits inom den rättstridiga delen av den första inspektionen (kommissionen skulle inte ha sett dem om den hade genomfört den första inspektionen endast i den omfattning den var rättsenlig) och därför inte kunde användas som grund för att besluta om den andra inspektionen. Tribunalen prövade inte dessa frågor.

3.    Tredje överklagandegrunden: Tribunalen tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium när den prövade huruvida de handlingar som låg till grund för beslutet om den andra inspektionen hade något samband med den påstådda underprissättningen på förbindelsen mellan Prag och Ostrava.

Tribunalen utgick från det felaktiga rättsliga kriteriet att i princip varje handling som påträffats i České dráhys lokaler kunde knytas till bedömningen av den påstådda underprissättningen på förbindelsen mellan Prag och Ostrava (enligt detta rättsliga kriterium är kommissionens inspektion avseende påstådd underprissättning i praktiken obegränsad). På grundval av detta felaktiga rättsliga kriterium drog tribunalen slutsatsen att kommissionen haft rätt att under sin första inspektion beslagta de handlingar som senare låg till grund för beslutet om den andra inspektionen.

4.    Fjärde överklagandegrunden: Tribunalens beslut om rättegångskostnader är felaktigt.

České dráhy gör gällande att tribunalen borde ha bifallit talan och därmed förpliktigat kommissionen att ersätta České dráhys rättegångskostnader.

____________