Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 25 юли 2018 г. — Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen/Golfclub Schloss Igling и др.

(Дело C-488/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Ответник: Golfclub Schloss Igling и др.

Преюдициални въпроси

Има ли директен ефект разпоредбата на член 132, параграф 1, буква м) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 , съгласно която разпоредба държавите членки освобождават „доставката на някои услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание от нестопански организации на лица, участващи в спортни дейности или физическо възпитание“, така че при липса на транспонирането ѝ нестопанските организации да могат да се позоват пряко на нея?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: понятието „нестопанска организация“ по смисъла на член 132, параграф 1, буква м) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност:

трябва ли да се тълкува като самостоятелно понятие на правото на Съюза или

държавите членки имат право да предвидят, че съществуването на такава организация зависи от условия като тези по член 52, във връзка с член 55 от Abgabenordnung (Данъчния кодекс) (или член 51 и сл. от Данъчния кодекс като цяло)?

Ако понятието трябва да се тълкува като самостоятелно понятие на правото на Съюза: следва ли при прекратяването си нестопанска организация по смисъла на член 132, параграф 1, буква м) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност по правило да е длъжна да прехвърли имуществото си на друга нестопанска организация с цел насърчаване на спорта и физическото възпитание?

____________

1     ОВ L 347, 2006 г., стр. 1.