Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 25. juulil 2018 – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen versus Golfclub Schloss Igling e. V.

(kohtuasi C-488/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Vastustaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Golfclub Schloss Igling e. V.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikli 132 lõike 1 punktil m, mis hõlmab „otseselt spordi või kehakultuuriga seotud teatava[i]d teenuse[i]d, mida mittetulundusühingud osutavad spordi või kehakultuuriga tegelevatele isikutele“, on vahetu õigusmõju, millest tulenevalt saavad mittetulundusühingud sätte ülevõtmata jätmise korral sellele vahetult tugineda?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas „mittetulundusühingu“ puhul nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punkti m tähenduses on tegemist

liidu õiguse mõistega, mida tuleb tõlgendada autonoomselt, või

võivad liikmesriigid seada ühingu liigitamise mittetulundusühinguks sõltuvusse sellistest tingimustest, nagu on sätestatud maksuseadustiku (Abgabenordnung) §-s 52 koostoimes §-ga 55 (või maksuseadustiku §-s 51 jj tervikuna)?

3.    Kui tegemist on liidu õiguse mõistega, mida tuleb tõlgendada autonoomselt, siis kas mittetulundusühing nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punkti m tähenduses peab olema ette näinud korra, mille kohaselt tuleb ühingu lõpetamise korral kanda olemasolev vara üle teisele sporti või kehakultuuri edendavale mittetulundusühingule?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.