Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen kontra Golfclub Schloss Igling e.V.

(C-488/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Alperes: Golfclub Schloss Igling e.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Közvetlen hatálya van-e a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 132. cikke (1) bekezdése „meghatározott, a sporttal és a testneveléssel szoros kapcsolatban álló szolgáltatások, amelyeket nonprofit jellegű szervezetek teljesítenek olyan személyek részére, akik sportolnak vagy edzenek” szövegezésű m) pontjának, aminek következtében a nonprofit jellegű szervezetek átültetés hiányában közvetlenül hivatkozhatnak e rendelkezésre?

2)    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdése m) pontjának értelmében vett „nonprofit jellegű szervezetek” esetében

    –    az uniós jog szerint autonóm módon értelmezendő fogalomról van-e szó, vagy

    –    jogosultak-e a tagállamok az ilyen jellegű szervezetek fennállását olyan feltételektől függővé tenni, mint az Abgabenordnung (az adózás rendjéről szóló törvény) 55. §-ával összefüggésben értelmezett 52. §-a (vagy az Abgabenordnung 51. és azt követő paragrafusai együttesen)?

3)    Feltéve, hogy az uniós jog szerint autonóm módon értelmezendő fogalomról van szó: a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdése m) pontjának értelmében vett nonprofit jellegű szervezetnek rendelkeznie kell-e a megszűnésének esetére vonatkozó olyan szabályozással, amely szerint az ebben az esetben meglévő vagyonát más nonprofit jellegű szervezetre kell átruháznia sport és testnevelés támogatása céljából?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.