Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. jūlijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen/Golfclub Schloss Igling e.V.

(Lieta C-488/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Atbildētāja: Golfclub Schloss Igling e.V.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta m) apakšpunktam, kurā ir paredzēts, ka [dalībvalstis no nodokļa atbrīvo] “konkrētus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar sportu vai fizisko audzināšanu un ko bezpeļņas organizācijas sniedz personām, kas piedalās sporta vai fiziskās audzināšanas pasākumos”, ir tieša iedarbība, tāpēc, ja nav veikta transponēšana, bezpeļņas organizācija uz šo noteikumu var atsaukties tieši?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai “bezpeļņas organizācija” Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta m) apakšpunkta izpratnē ir:

atbilstoši Savienības tiesībām autonomi interpretējams jēdziens vai arī

dalībvalstis ir tiesīgas šādas organizācijas esamību pakārtot tādiem nosacījumiem kā Abgabenordnung [Nodokļu noteikumu] 52. pants, to lasot kopā ar 55. pantu (vai Nodokļu noteikumu 51. un nākamos pantus kopumā)?

Ja tas ir atbilstoši Savienības tiesībām autonomi interpretējams jēdziens, vai bezpeļņas organizācijai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta m) apakšpunkta izpratnē ir jāparedz noteikumi, kas reglamentē tās darbības izbeigšanu, atbilstoši kuriem tai šādā gadījumā visi savi aktīvi ir jānodod citai bezpeļņas organizācijai sporta un fiziskās audzināšanas veicināšanai?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.