Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 3. augustil 2018 – La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net versus Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Intérieur, Ministre des Armées

(kohtuasi C-511/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net

Vastustajad: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

Eelotsuse küsimused

Kas elektrooniliste sideteenuste pakkujatele seda lubavate 12. juuli 2002. aasta direktiivi [2002/58/EÜ]1 artikli 15 lõike 1 sätete alusel pandud andmete üldise ja vahet tegemata säilitamise kohustust tuleks olukorras, mida iseloomustavad tõsised ja pidevad ohud riigi julgeolekule, mis seisnevad eeskätt terrorismiohus, käsitada riivena, mis on põhjendatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 6 tagatud õigusega turvalisusele ja riigi julgeoleku kaitsmise vajadusega, mille eest vastutavad Euroopa Liidu lepingu artikli 4 kohaselt ainult liikmesriigid?

Kas 12. juuli 2002. aasta direktiivi tuleb Euroopa Liidu põhiõiguste hartat arvestades tõlgendada nii, et selle kohaselt on lubatud sellised seadusandlikud meetmed nagu kindlaksmääratud isikute kohta liiklus- ja asukohaandmete kogumine reaalajas, mis puudutavad küll elektrooniliste sideteenuste osutajate õigusi ja kohustusi, ent millega ei panda neile siiski spetsiaalset kohustust oma andmete säilitamiseks?

Kas 12. juuli 2002. aasta direktiivi tuleb Euroopa Liidu põhiõiguste hartat arvestades tõlgendada nii, et selle kohaselt on ühendusandmete kogumise menetluse õiguspärasuse eelduseks igal juhul see, et asjasse puutuvat isikut informeeritakse, kui see informeerimine pädevate ametiasutuste poolt läbi viidavat uurimist enam kahjustada ei saa, või saab selliseid menetlusi käsitada õiguspärastena, võttes arvesse kõiki teisi olemasolevaid menetluslikke tagatisi, kuna need tagavad tõhusalt kaebeõiguse?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514).