Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. kolovoza 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net protiv Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

(predmet C-511/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net

Tuženici: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

Prethodna pitanja

Treba li obvezu općeg i neselektivnog zadržavanja podataka, koja je davateljima usluga nametnuta ovlašćujućim odredbama članka 15. stavka 1. Direktive [2002/58/EZ] od 12. srpnja 2002.1 , u kontekstu koji uključuje ozbiljne i kontinuirane prijetnje nacionalnoj sigurnosti, i osobito rizik od terorističkih napada, smatrati zadiranjem koje je opravdano pravom na sigurnost zajamčenim člankom 6. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i zahtjevima nacionalne sigurnosti, za koje su odgovorne same države članice na temelju članka 4. Ugovora o Europskoj uniji?

Treba li Direktivu od 12. srpnja 2002. u vezi s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da dopušta zakonske mjere, poput mjera prikupljanja u stvarnom vremenu podataka o prometu i podataka o lokaciji određenih pojedinaca, koje im, iako utječu na prava i obveze davatelja elektroničke komunikacijske usluge, ne nameću posebnu obvezu zadržavanja njihovih podataka?

Treba li Direktivu od 12. srpnja 2002. u vezi s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da su postupci prikupljanja podataka o vezi pravilni samo ako se osobe o kojima je riječ obavijesti onda kada te informacije više ne mogu ugroziti istrage koje provode nadležna tijela ili se takve postupke može smatrati pravilnima s obzirom na sva ostala postojeća postupovna jamstva, s obzirom na to da ona osiguravaju djelotvornost pravnog lijeka?

____________

1     Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (SL L 201, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 111.).