Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 3 augusti 2018 – La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net mot Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l’Intérieur, Ministre des Armées

(Mål C-511/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Kärande: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net

Svarande: Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l’Intérieur, Ministre des Armées

Tolkningsfrågor

1. Ska den generella och odifferentierade lagringsskyldighet som åläggs leverantörerna med stöd av bestämmelserna i artikel 15.1 i direktivet av den 12 juli 20021 , i ett sammanhang som präglas av ihållande, allvarliga hot mot den nationella säkerheten, i synnerhet risken för terrorism, ses som ett ingrepp som motiveras av rätten till personlig säkerhet enligt artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och kraven på nationell säkerhet, vilket uteslutande är medlemsstaternas ansvar enligt artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen?

2. Ska direktivet av den 12 juli 2002, jämfört med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att det medger sådana lagstiftningsåtgärder som åtgärder för insamling i realtid av trafik- och lokaliseringsuppgifter avseende vissa bestämda personer som visserligen påverkar rättigheterna och skyldigheterna för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster men för den skull inte ålägger dem någon specifik skyldighet att lagra uppgifterna?

3. Ska direktivet av den 12 juli 2002, jämfört med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att det under alla omständigheter kräver att förfarandena för insamling av uppkopplingsuppgifter för att vara lagenliga måste inbegripa information till de berörda personerna när en sådan information inte längre kan skada de behöriga myndigheternas undersökningar eller kan sådana förfaranden anses vara lagenliga med hänsyn till alla andra befintliga processuella garantier, i och med att dessa garantier omfattar ett effektivt rättsmedel?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 2002, s. 37).