Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. srpna 2018 Českými drahami a.s. proti rozsudku Tribunálu (osmý senát) vydanému dne 20. června 2018 ve věci T-325/16, České dráhy v. Komise

(Věc C-538/18 P)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Účastník podávající kasační opravný prostředek: České dráhy a.s. (zástupci: K. Muzikář, J. Kindl, advokáti)

Další účastník řízení: Evropská komise

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu ze dne 20. června 2018 ve věci T-325/16, České dráhy proti Komisi.

Daným rozsudkem Tribunál částečně vyhověl žalobě podané podle čl. 263 Smlouvy o fungování EU, jejímž prostřednictvím se České dráhy domáhaly zrušení rozhodnutí Evropské komise zn. C(2016) 2417 final ze dne 18. 4. 2016 ve věci AT.40156 – Falcon. Tribunál zrušil napadené rozhodnutí Komise „v části, v níž se týká jiných tratí než trati Praha-Ostrava a jiného jednání než domnělého uplatňování podnákladových cen“. Ve zbývající části Tribunál žalobu zamítl. Tribunál také rozhodl, že každá účastnice ponese vlastní náklady řízení.

Návrhové žádání navrhovatele

České dráhy navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 20. června 2018 ve věci T-325/16, České dráhy proti Evropské Komisi, ECLI:EU:T:2018:368, a to v rozsahu, v němž Tribunál zamítl žalobu, a v rozsahu, v němž Tribunál rozhodl o nákladech řízení;

zrušil v celém rozsahu rozhodnutí Evropské komise C(2016) 2417 final ze dne18. dubna 2016 ve věci zn. AT.40156 – Falcon;

uložil Evropské komisi povinnost nahradit náklady související s řízením ve věci T-325/16 i náklady související s řízením o tomto kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod, podle něhož Tribunál dospěl k nesprávnému závěru, že napadené rozhodnutí Komise je dostatečně odůvodněno.

České dráhy namítají, že Evropská komise neodůvodnila napadené rozhodnutí s dostatečnou přesností a podrobností, a tedy nedostála požadavkům vyplývajícím z judikatury Soudního dvora. Tribunál rozhodl nesprávně, pokud přesto nezrušil –v celém rozsahu – napadené rozhodnutí Komise.

Druhý důvod, podle něhož Tribunál nezohlednil, že Komise před vydáním napadeného rozhodnutí pominula množství důkazů, podle nichž České dráhy nejednaly protiprávně.

České dráhy namítají, že Komise se před vydáním napadeného rozhodnutí nezabývala skutečnostmi svědčícími o tom, že jednání Českých drah není protiprávní, a napadené rozhodnutí přijala (v rozporu se zásadou proporcionality) pouze na základě několika izolovaných a z kontextu vytržených důkazů. Tribunál rozhodl nesprávně, pokud přesto nezrušil – v celém rozsahu – napadené rozhodnutí Komise.

Třetí důvod, podle něhož Tribunál nesprávně posoudil podmínky aplikace čl. 102 Smlouvy o fungování EU.

České dráhy namítají, že na základě nařízení č. 1/2003 může Komise kontrolovat pouze takové jednání, které by mohlo být porušením čl. 101 a/nebo čl. 102 Smlouvy o fungování EU. Komise nařídila kontrolu v sídle Českých drah proto, že měla podezření z porušení čl. 102 Smlouvy o fungování EU. Toto ustanovení se může aplikovat pouze v případě, že (a) by podnik případně zneužíval dominantní postavení na celém vnitřním trhu nebo na jeho podstatné části a (b) domnělé zneužívající jednání by mohlo podstatně ovlivnit obchod mezi členskými státy. Podle přesvědčení Českých drah Tribunál nesprávně uzavřel, že tyto podmínky by byly ve zdejší věci splněny.

Čtvrtý důvod, podle něhož je výrok Tribunálu o nákladech řízení nesprávný.

České dráhy namítají, že Tribunál měl žalobě zcela vyhovět, a tedy měl také Komisi uložit, aby Českým drahám nahradila náklady řízení.

____________