Language of document :

České dráhy a.s.-i 16. augustil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 20. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-325/16: České dráhy versus komisjon

(kohtuasi C-538/18 P)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: České dráhy a.s. (esindajad: advokát K. Muzikář ja advokát J. Kindl)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu 20. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-325/16 České dráhy vs. komisjon.

Kõnealuse kohtuotsusega rahuldas Üldkohus osaliselt hagi, mis oli esitatud ELTL artikli 263 alusel ja millega České dráhy palus tühistada komisjoni 18. aprilli 2016. aasta otsuse C(2016) 2417 (final) juhtumis AT.40156 – Falcon. Üldkohus tühistas komisjoni otsuse „osas, milles see puudutab muid liine peale Praha-Ostrava liini ja muud tegevust peale omahinnast madalamate hindade väidetava kohaldamise“. Muus osas jättis Üldkohus hagi rahuldamata. Samuti jättis ta kohtukulud poolte endi kanda.

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 20. juuni 2018. aasta kohtuotsus T-325/16, České dráhy vs. Euroopa Komisjon, EU:T:2018:368, osas, milles Üldkohus jättis hagi rahuldamata ja otsustas kohtukulude jaotamise;

tühistada tervikuna komisjoni 18. aprilli 2016. aasta otsus C(2016) 2417 (final) juhtumis AT.40156 – Falcon;

mõista kohtukulud kohtuasjas T-325/16 ja apellatsioonimenetluses välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

1.    Esimene väide: Üldkohus järeldas valesti, et vaidlusalune komisjoni otsus oli piisavalt põhjendatud.

České dráhy väidab, et Euroopa Komisjon ei esitanud vaidlustatud otsuses piisavalt täpseid ja üksikasjalikke põhjendusi ja seetõttu ei täitnud ta Euroopa Kohtu praktikast tulenevaid nõudeid. Üldkohus otsustas vääralt jätta vaidlusalune komisjoni otsus sellest hoolimata tervikuna tühistamata.

2.    Teine väide: Üldkohus ei võtnud arvesse, et enne vaidlustatud otsuse tegemist jättis komisjon tähelepanuta suure hulga tõendeid, mis kinnitasid, et České dráhy ei tegutsenud õigusvastaselt.

České dráhy väidab, et komisjon ei käsitlenud enne vaidlustatud otsuse tegemist asjaolusid, mis kinnitasid, et České dráhy tegevus ei olnud õigusvastane, ja tegi vaidlustatud otsuse (vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega) üksnes teatud üksikute, kontekstist välja võetud tõendite alusel. Üldkohus otsustas vääralt jätta vaidlusalune komisjoni otsus sellest hoolimata tervikuna tühistamata.

3.    Kolmas väide: Üldkohus hindas ELTL artikli 102 kohaldamise tingimusi vääralt.

České dráhy väidab, et määruse nr 1/2003 alusel võib komisjon uurida üksnes tegevust, mis võib kujutada endast ELTL artikli 101 või artikli 102 rikkumist. Komisjon määras kontrollimise České dráhy ruumides, kuna ta kahtlustas, et toime on pandud ELTL artikli 102 rikkumine. Seda sätet saab kohaldada üksnes juhul, kui (a) ettevõtja võib olla kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit kogu siseturus või selle olulises osas ja (b) väidetav kuritarvitamine võib olulisel määral mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. České dráhy leiab, et Üldkohus järeldas valesti, et need tingimused olid käsitletaval juhul täidetud.

4.    Neljas väide: Üldkohtu otsus kohtukulude kohta on väär.

České dráhy väidab, et Üldkohus pidi hagi rahuldama terves ulatuses ja seega mõistma ka České dráhy kohtukulud välja komisjonilt.

____________