Language of document :

Valitus, jonka České dráhy a.s. on tehnyt 16.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-325/16, České dráhy v. komissio, 20.6.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-538/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Valittaja: České dráhy a.s. (edustajat: K. Muzikář ja J. Kindl, advokáti)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Aihe

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-325/16, České dráhy v. komissio, 20.6.2018 antamasta tuomiosta.

Kyseisellä tuomiolla unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi osittain SEUT 263 artiklaan perustuvan kanteen, jolla České dráhy vaati asiassa AT.40156 – Falcon 18.4.2016 tehdyn komission päätöksen C(2016) 2417 final kumoamista. Unionin yleinen tuomioistuin kumosi komission riidanalaisen päätöksen ”siltä osin kuin se koskee muita rautatieosuuksia kuin Praha–Ostrava-osuutta ja muuta menettelytapaa kuin väitettyä omakustannushintaa alhaisemman hinnan käyttämistä”. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen muilta osin. Se määräsi myös, että kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-325/16, České dráhy v. Euroopan komissio, 20.6.2018 antama tuomio, EU:T:2018:368, on kumottava siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen ja oikeudenkäyntikuluja koskevilta osin

asiassa AT.40156 – Falcon 18.4.2016 tehty komission päätös C(2016) 2417 final on kumottava kokonaisuudessaan

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan asiassa T-325/16 käydystä oikeudenkäyntimenettelystä ja valitusmenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että komission riidanalaisen päätöksen perustelut olivat riittävät

České dráhy väittää, ettei Euroopan komissio esittänyt riidanalaiselle päätökselle riittävän täsmällisiä ja yksityiskohtaisia perusteluja eikä näin ollen täyttänyt unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetettuja vaatimuksia. Unionin yleinen tuomioistuin teki virheellisen päätöksen siltä osin, ettei se kumonnut – kokonaan – komission riidanalaista päätöstä.

Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon sitä, että ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä komissio jätti huomiotta suuren määrän todisteita siitä, ettei České dráhy toiminut lainvastaisesti

České dráhy väittää, ettei komissio ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä huomioinut tosiseikkoja, jotka osoittavat, ettei České dráhyn toiminta ollut lainvastaista, ja teki riidanalaisen päätöksen (suhteellisuusperiaatteen vastaisesti) yksinomaan tiettyjen asiayhteydestään irrotettujen yksittäisten todisteiden perusteella. Unionin yleinen tuomioistuin teki virheellisen päätöksen siltä osin, ettei se kumonnut – kokonaan – komission riidanalaista päätöstä.

Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin arvioi SEUT 102 artiklan soveltamisedellytyksiä virheellisesti

České dráhy väittää, että asetuksen N:o 1/2003 perusteella komissio voi tutkia ainoastaan toimintaa, joka saattaa rikkoa SEUT 101 ja/tai SEUT 102 artiklaa. Komissio määräsi tarkastuksen České dráhyn pääkonttorissa, koska se epäili SEUT 102 artiklan rikkomista. Kyseistä määräystä voidaan soveltaa ainoastaan, jos (a) yritys on saattanut käyttää väärin määräävää asemaansa sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla ja jos (b) väitetty väärinkäyttö voi vaikuttaa merkittävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. České dráhy katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että nämä edellytykset täyttyivät nyt käsiteltävässä asiassa.

Neljäs valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäyntikuluja koskeva päätös on virheellinen

České dráhy väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt hyväksyä vaatimukset täysimääräisesti ja näin ollen velvoittaa komission korvaamaan České dráhylle oikeudenkäyntikulut.

____________