Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 16. augustā České dráhy a.s. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-325/16 České dráhy/Komisija

(Lieta C-538/18 P)

Tiesvedības valoda - čehu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: České dráhy a.s. (pārstāvji: K. Muzikář un J. Kindl, advokáti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Priekšmets

Apelācija par Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-325/16 České dráhy/Komisija.

Ar minēto spriedumu Vispārējā tiesa daļēji apmierināja prasību saskaņā ar LESD 263. pantu, ar kuru České dráhy lūdza atcelt Komisijas Lēmumu C(2016) 2417 final (2016. gada 18. aprīlis) lietā AT.40156 – Falcon. Vispārējā tiesa atcēla apstrīdēto Komisijas lēmumu, “ciktāl tas attiecas uz maršrutiem, kas nav maršruts Prāga–Ostrava, un rīcību, kas nav apgalvotā plēsonīgu cenu piemērošanas prakse”. Vispārējā tiesa noraidīja prasību pārējā daļā. Tā arī piesprieda katram lietas dalībniekam segt savus tiesāšanās izdevumus pašam.

Prasījumi

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-325/16 České dráhy/Komisija, EU:T:2018:368, ciktāl Vispārējā tiesa ir noraidījusi prasību, un saistībā ar Vispārējās tiesas lēmumu par tiesāšanās izdevumiem;

pilnībā atcelt Komisijas Lēmumu C(2016) 2417 final (2016. gada 18. aprīlis) lietā AT.40156 – Falcon;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību lietā T-325/16 un apelācijas tiesvedību.

Apelācijas sūdzības pamati un galvenie argumenti

1.    Pirmais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa kļūdaini secināja, ka apstrīdētais Komisijas lēmums ir pietiekami pamatots.

České dráhy apgalvo, ka Eiropas Komisija apstrīdētajā lēmumā nav norādījusi pietiekami precīzu un detalizētu pamatojumu, un tādējādi nav izpildījusi no Tiesas judikatūras izrietošās prasības. Vispārējā tiesa pieņēma kļūdainu nolēmumu, jo, neraugoties uz iepriekš minēto, pilnībā neatcēla apstrīdēto Komisijas lēmumu.

2.    Otrais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa nav pievērsusi uzmanību tam, ka pirms apstrīdētā lēmuma pieņemšanas Komisija nebija ņēmusi vērā daudzskaitlīgus pierādījumus par to, ka České dráhy nebija rīkojusies prettiesiski.

České dráhy apgalvo, ka Komisija pirms apstrīdētā lēmuma pieņemšanas nebija pārbaudījusi faktiskos apstākļus, kas pierāda, ka České dráhy rīcība nebija prettiesiska, un (pretēji samērīga principam) pieņēma apstrīdēto lēmumu, pamatojoties tikai uz dažiem atsevišķiem no konteksta atrautiem pierādījumu elementiem. Vispārējā tiesa pieņēma kļūdainu nolēmumu, jo, neraugoties uz iepriekš minēto, pilnībā neatcēla apstrīdēto Komisijas lēmumu.

3.    Trešais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa ir kļūdaini novērtējusi LESD 102. panta piemērošanas nosacījumus.

České dráhy apgalvo, ka, pamatojoties uz Regulu Nr. 1/2003, Komisija var pārbaudīt tikai tādu rīcību, kas varētu veidot LESD 101. un/vai 102. panta pārkāpumu. Komisija uzdeva veikt pārbaudi České dráhy juridiskajā adresē tādēļ, ka tai bija aizdomas par LESD 102. panta pārkāpumu. Minētā tiesību norma ir piemērojama tikai tad, ja a) uzņēmums var būt ļaunprātīgi izmantojis dominējošo stāvokli visā vai ievērojamā iekšējā tirgus daļā un b) apgalvotā ļaunprātīgā rīcība var būtiski iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm. České dráhy uzskata, ka Vispārējā tiesa kļūdaini atzina, ka šajā lietā šie nosacījumi ir izpildīti.

4.    Ceturtais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējās tiesas lēmums par tiesāšanās izdevumiem nav pareizs.

České dráhy uzskata, ka Vispārējai tiesai bija pilnībā jāapmierina prasība un tādēļ jāuzdod Komisijai atlīdzināt České dráhy tiesāšanās izdevumus.

____________