Language of document :

Odvolanie podané 16. augusta 2018: České dráhy a.s. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 20. júna 2018 vo veci T-325/16, České dráhy/Komisia

(vec C-538/18 P)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľka: České dráhy a.s. (v zastúpení: K. Muzikář, J. Kindl, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Predmet

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu z 20. júna 2018 vo veci T-325/15, České dráhy proti Komisii.

Daným rozsudkom Všeobecný súd čiastočne vyhovel žalobe podanej podľa článku 263 Zmluvy o fungovaní EÚ, prostredníctvom ktorej sa České dráhy domáhali zrušenia rozhodnutia Európskej komisie zn. C(2016) 2417 final z 18. apríla 2016 vo veci AT.40156 – Falcon. Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie Komisie «v časti, ktorá sa týka iných tratí než trate Praha – Ostrava a iného správania než údajného uplatňovania nižších cien, ako sú náklady“. V zostávajúcej časti žalobu zamietol. Všeobecný súd tiež rozhodol, že každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Návrhy odvolateľky

České dráhy navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 20. júna 2018 vo veci T-325/15, České dráhy proti Európskej komisii, ECLI:EU:T:2018:368, a to v rozsahu, v akom Všeobecný súd zamietol žalobu, a v rozsahu, v akom Všeobecný súd rozhodol o trovách konania,

zrušil v celom rozsahu rozhodnutie Európskej komisie C(2016) 2417 final z 18. apríla 2016 vo veci AT.40156 – Falcon,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania súvisiacich s konaním vo veci T-325/15 a trov konania súvisiacich s konaním o tomto odvolaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý dôvod, podľa ktorého Všeobecný súd dospel k nesprávnemu záveru, že napadnuté rozhodnutie Komisie je dostatočne odôvodnené.

České dráhy namietajú, že Európska komisia neodôvodnila napadnuté rozhodnutie s dostatočnou presnosťou a podrobnosťou, a teda nesplnila požiadavky vyplývajúce z judikatúry Súdneho dvora. Všeobecný súd rozhodol nesprávne, pokiaľ napriek tomu nezrušil – v celom rozsahu – napadnuté rozhodnutie Komisie.

Druhý dôvod, podľa ktorého Všeobecný súd nezohľadnil, že Komisia pred vydaním napadnutého rozhodnutia opomenula množstvo dôkazov, podľa ktorých České dráhy nekonali protiprávne.

České dráhy namietajú, že Komisia sa pred vydaním napadnutého rozhodnutia nezaoberala skutočnosťami svedčiacimi o tom, že konanie Českých dráh nie je protiprávne, a napadnuté rozhodnutie prijala (v rozpore so zásadou proporcionality) iba na základe niekoľkých a z kontextu vytrhnutých dôkazov. Všeobecný súd rozhodol nesprávne, ak napriek tomu nezrušil – v celom rozsahu – napadnuté rozhodnutie Komisie.

Tretí dôvod, podľa ktorého Všeobecný súd nesprávne posúdil podmienky uplatnenia článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ.

České dráhy namietajú, že na základe nariadenia č. 1/2003 môže Komisia kontrolovať iba také konanie, ktoré by mohlo byť porušením článku 101 a/alebo článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ. Komisia nariadila inšpekciu v sídle Českých dráh preto, že mala podozrenie z porušenia článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ. Toto ustanovenie sa môže uplatniť len v prípade, že (a) by podnik zneužíval dominantné postavenie na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti a (b) údajné zneužívanie by mohlo podstatne ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Podľa presvedčenia Českých dráh Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že tieto podmienky by boli v predmetnej veci splnené.

Štvrtý dôvod, podľa ktorého je výrok Všeobecného súdu o trovách konania nesprávny.

České dráhy namietajú, že Všeobecný súd mal žalobe v plnom rozsahu vyhovieť, a teda mal aj Komisiu zaviazať na náhradu trov konania.

____________