Language of document :

Pritožba, ki jo je České dráhy a.s. vložila 16. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 20. junija 2018 v zadevi České dráhy/Komisija, T-325/16

(Zadeva C-538/18 P)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Pritožnica: České dráhy a.s. (zastopnika: K. Muzikář in J. Kindl, advokáti)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 v zadevi České dráhy/Komisija, T-325/16.

S to tožbo je Splošno sodišče delno ugodilo tožbi na podlagi člena 263 PDEU, s katero je družba České dráhy predlagala razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2016) 2417 final z dne 18. aprila 2016 v zadevi AT.40156 – Falcon. Splošno sodišče je izpodbijani sklep razglasilo za ničen „v delu, v katerem se nanaša na druge povezave kot na progo Praga–Ostrava in na drugo ravnanje kot na domnevno uporabo cen pod stroški“. Splošno sodišče je v preostalem tožbo zavrnilo. Poleg tega je odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 20. junija 2018 v zadevi České dráhy/Komisija, T 325/16, EU:T:2018:368, razveljavi v delu, v katerem je Splošno sodišče zavrnilo tožbo, in v delu, v katerem je Splošno sodišče odločilo o stroških;

Sklep Komisije C(2016) 2417 final z dne 18. aprila 2016 v zadevi AT.40156 – Falcon razglasi za ničen v celoti;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov postopka v zadevi T-325/16 in plačilo stroškov v zvezi s pritožbenim postopkom.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je bil izpodbijani sklep Komisije dovolj obrazložen.

Družba České dráhy trdi, da Evropska komisija ni navedla dovolj natančnih in podrobnih razlogov za izpodbijani sklep in zato ni izpolnila pogojev, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča. Splošno sodišče je odločilo napačno, ker kljub temu izpodbijanega sklepa Komisije ni v celoti razglasilo za ničnega.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče napačno ni upoštevalo, da Komisija pred sprejetjem izpodbijanega sklepa ni upoštevala veliko dokazov, da družba České dráhy ni ravnala protipravno.

Družba České dráhy trdi, da se Komisija pred sprejetjem izpodbijanega sklepa ni ukvarjala dejstvi, iz katerih je bilo razvidno, da ravnanje družbe České dráhy ni bilo protipravno, in je izpodbijani sklep (v nasprotju z načelom sorazmernosti) sprejela izključno na podlagi nekaterih posameznih dokazov, vzetih iz konteksta. Splošno sodišče je odločilo napačno, ker kljub temu temu izpodbijanega sklepa Komisije ni v celoti razglasilo za ničnega.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno presodilo pogoje za uporabo člena 102 PDEU.

Družba České dráhy trdi, da lahko Komisija na podlagi Uredbe št. 1/2003 preuči le ravnanje, s katerim se lahko kršita člena 101 in/ali 102 PDEU. Komisija je naročila pregled na sedežu družbe České dráhy, ker je sumila, da je bil kršen člen 102 PDEU. Ta določba pa se lahko uporablja le, (a) če je podjetje lahko zlorabilo prevladujoči položaj na celotnem notranjem trgu ali njegovem pomembnem delu in (b) če bi očitano ravnanje zlorabe lahko bistveno vplivalo na trgovino med državami članicami. Družba České dráhy meni, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da sta bila ta pogoja v obravnavanem primeru izpolnjena.

Četrti pritožbeni razlog: odločitev Splošnega sodišča o stroških je napačna.

Družba České dráhy trdi, da bi moralo Splošno sodišče tožbi ugoditi v celoti in tako tudi naložiti Komisiji, naj družbi České dráhy povrne stroške postopka.

____________