Language of document :

2018 m. rugpjūčio 3 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs / Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

(Byla C-512/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Atsakovai: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 2002 m. liepos 12 d. direktyvos [2002/58/EB]1 15 straipsnio 1 dalies leidžiančiąsias nuostatas paslaugų teikėjams numatyta pareiga bendrai ir nediferencijuojant saugoti duomenis turi būti laikoma, ypač atsižvelgiant į garantijas ir kontrolę, kurios vėliau taikytinos šių prisijungimo duomenų rinkimui ir jų naudojimui, teisių apribojimu, pateisinamu Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 straipsniu užtikrinama teise į saugumą ir nacionalinio saugumo reikalavimais, dėl kurių atsakomybė pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnį tenka tik valstybėms narėms?

2.    Ar 2000 m. birželio 8 d. direktyvos [2000/31/EB]2 nuostatos, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6, 7, 8 ir 11 straipsnius bei 52 straipsnio 1 dalį, turi būti aiškinamos taip, kad jomis leidžiama valstybei narei nustatyti nacionalinį reglamentavimą, pagal kurį asmenys, kurių veikla yra teikti visuomenei ryšio paslaugas internetu, taip pat fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie užtikrina, net ir nemokamai, teikiant visuomenei ryšių paslaugas internetu šių paslaugų gavėjų pateiktų signalų, rašytinės medžiagos, vaizdo, garso ar bet kokio pobūdžio pranešimų saugojimą, būtų įpareigoti saugoti duomenis, leidžiančius nustatyti asmenis, dalyvavusius kuriant jų teikiamų paslaugų turinį, kad prireikus teisminė institucija galėtų jų pareikalauti perduoti šiuos duomenis, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi civilinę ar baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių nuostatų?

____________

1 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514).

2 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2002, p. 37; 2000 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).