Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. augustā iesniedza Conseil d'État (Francija) – French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs/Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

(Lieta C-512/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājas: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Atbildētāji: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Prejudiciālie jautājumi

Vai visaptverošas un nediferencētās saglabāšanas pienākums, kas pakalpojumu sniedzējiem ir uzlikts, pamatojoties uz 2002. gada 12. jūlija [Direktīvas 2002/58/EK] 1 15. panta 1. punkta atļaujošajām normām, kontekstā, kurā pastāv būtiski un pastāvīgi valsts drošības apdraudējumi un it īpaši terorisma risks, ir uzskatāms par iejaukšanos, ko attaisno Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantā garantētās tiesības uz drošību un valsts drošības prasības, par kurām atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 4. pantam ir atbildīgas vienīgi dalībvalstis?

Vai 2000. gada 8. jūnija [Direktīvas 2000/31/EK] 2 noteikumi, tos lasot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6., 7., 8. un 11. panta, kā arī 52. panta 1. punkta gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos valstij ir ļauts paredzēt valsts tiesisko regulējumu, ar ko personām, kuru darbība sastāv no sakaru pakalpojumu piedāvāšanas sabiedrībai tiešsaistē, un fiziskām vai juridiskām personām, kuras – pat par velti –, lai darītu tos pieejamus sabiedrībai, izmantojot publiskos sakaru pakalpojumus, nodrošina jebkāda veida signālu, teksta, attēlu, skaņu vai ziņu glabāšanu, ir likts saglabāt datus, kuri var ļaut identificēt jebkādu personu, kas ir piedalījusies tās sniegto pakalpojumu satura vai tā daļas radīšanā, lai tiesu iestāde vajadzības gadījumā no tām varētu pieprasīt šo datu paziņošanu nolūkā nodrošināt, ka tiek ievēroti noteikumi par civiltiesisko atbildību vai kriminālatbildību?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 37. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 1. lpp.).