Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 3. augusta 2018 – French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs/Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

(vec C-512/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Žalovaní: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Prejudiciálne otázky

Má sa povinnosť všeobecného a nediferencovaného uchovávania, uložená poskytovateľom na základe ustanovení článku 15 ods. 1 smernice [2002/58/ES] z 12. júla 20021 , považovať najmä vzhľadom na záruky a kontroly, ktoré sú spojené so zberom a použitím týchto údajov o pripojení, za zásah odôvodnený právom na bezpečnosť zaručeným v článku 6 Charty základných práv Európskej únie a požiadavkami národnej bezpečnosti, za ktoré nesú zodpovednosť len členské štáty podľa článku 4 Zmluvy o Európskej únii?

Majú sa ustanovenia smernice [2000/31/ES] z 8. júna 20002 , v spojení s článkami 6, 7, 8 a 11, ako aj článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že umožňujú členskému štátu zaviesť vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá ukladá osobám, ktorých činnosť spočíva v poskytnutí prístupu verejnosti ku komunikačným službám online, a fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré zabezpečujú, aj bezodplatne, poskytnutie verejnosti prostredníctvom verejných komunikačných služieb online, uchovávania signálov, písaného textu, obrázkov a zvukov alebo správ akéhokoľvek druhu, dodaných príjemcami týchto služieb, povinnosť uchovávať údaje umožňujúce zistiť, kto prispel k tvorbe obsahu alebo jedného z obsahov služieb, ktorých sú poskytovateľmi, aby súdny orgán mohol prípadne žiadať ich poskytnutie s cieľom presadzovať pravidlá o občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514).

2 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).