Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 3 augusti 2018 – French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs mot Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

(Mål C-512/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Kärande: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Svarande: Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Tolkningsfrågor

Ska en generell och odifferentierad lagringsskyldighet för tjänsteleverantörer i enlighet med bestämmelserna i artikel 15.1 i direktivet av den 12 juli 20021 , inte minst med hänsyn till de garantier och kontroller som sedan gäller för insamling och användning av dessa uppkopplingsuppgifter, betraktas som ett ingrepp som kan motiveras av rätten till personlig säkerhet enligt artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och kraven på nationell säkerhet, vilket uteslutande är medlemsstaternas ansvar enligt artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen?

Ska bestämmelserna i direktivet av den 8 juni 20002 , jämförda med artiklarna 6, 7, 8 och 11 samt artikel 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att de tillåter en medlemsstat att införa en nationell lagstiftning som innebär att de personer vars verksamhet består i att tillhandahålla tillgång till kommunikationstjänster online till allmänheten och fysiska eller juridiska personer som, även kostnadsfritt, för tillhandahållandet av kommunikationstjänster online till allmänheten svarar för lagring av alla former av signaler, skrift, bilder, ljud eller meddelanden som tillhandahållits av mottagarna av dessa tjänster, är skyldiga att lagra uppgifter som gör det möjligt att identifiera en person som har bidragit till skapandet av innehåll eller något av innehållet i de tjänster som de tillhandahåller, så att en rättslig myndighet vid behov kan begära att få ta del av uppgifterna för att se till att bestämmelser om civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar iakttas?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EUT L 201, s. 37).

2     Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk handel") (EUT L 178, s. 1).