Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 10 август 2018 г. — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG/Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Дело C-524/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Ответник: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Преюдициални въпроси

Счита ли се позоваване на общите, неспецифични здравни ползи за съпроводено по смисъла на член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/20061 от специфични здравни претенции, включени в списъците по член 13 или член 14 от този регламент, когато позоваването се намира на лицевата страна, а разрешените здравни претенции — на обратната страна на външната опаковка, и съгласно търговската практика здравните претенции действително са ясно свързани по съдържание с позоваването, но позоваването не съдържа ясно указание, като например звездичка, което да препраща към претенциите от обратната страна?

Трябва ли и при позоваване на общите, неспецифични ползи по смисъла на член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 да са налице доказателства по смисъла на член 5, параграф 1 буква а) и член 6, параграф 1 от този регламент?

____________

1     Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 2006 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 18, стр. 244).