Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 10. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG/Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Lieta C-524/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Prejudiciālie jautājumi

Vai atsaucei uz vispārēju, nekonkrētu labvēlīgu ietekmi ir “pievienotas” īpašas veselīguma norādes atbilstoši vienam no sarakstiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 1 13. vai 14. pantu šīs regulas 10. panta 3. punkta nozīmē jau tad, ja atsauce atrodas sekundārā iepakojuma priekšpusē un atļautās norādes tā aizmugurē, un atbilstoši uztverei sabiedrībā norādes satura ziņā ir viennozīmīgi attiecināmas uz atsauci, bet atsauce neietver viennozīmīgu norādi, kā, piemēram, zvaigznīti, uz norādēm aizmugurē?

Vai arī attiecībā uz atsaucēm uz vispārēju, nekonkrētu labvēlīgu ietekmi Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. panta 3. punkta nozīmē ir jābūt pierādījumiem šīs regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 6. panta 1. punkta nozīmē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV 2006, L 404, 9. lpp.).