Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshofs (Nemčija) 10. avgusta 2018 – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG/Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Zadeva C-524/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Tožena stranka: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali so posebne zdravstvene trditve, vključene v seznam iz členov 13 ali 14 Uredbe (ES) št. 1924/20061 , „priložene“ izjavi s sklicevanjem na splošne, ne posebej opredeljene prednosti povezane z zdravjem v smislu člena 10(3) te uredbe že v primeru, če se izjava s sklicevanjem nahaja na sprednji strani, dovoljene trditve pa na hrbtni strani zunanje ovojnine in je v skladu z običajno tržno prakso sicer jasno, da se trditve z vsebinskega vidika nanašajo na izjavo s sklicevanjem, vendar izjava ne vsebuje jasnega napotila na trditve na hrbtni strani, na primer z uporabo oznake z zvezdico?

2.    Ali je treba tudi v primeru sklicevanja na splošne, ne posebej opredeljene prednosti v smislu člena 10(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložiti dokaze v smislu členov 5(1)(a) in 6(1) te uredbe?

____________

1 Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlementa in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 2006, str. 9).