Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Дело C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

срещу

Demeures terre et tradition SARL

(Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция)

„Преюдициално запитване — Самостоятелно заети търговски представители — Директива 86/653/ЕИО — Право на търговския представител на фиксирано обезщетение или на обезщетение за вреди след прекратяването на договора за търговско представителство — Член 17 — Изключване на правото на фиксирано обезщетение в случай на прекратяване на договора по време на уговорения в него срок за изпитване“

Резюме — Решение на Съда (четвърти състав) от 19 април 2018 г.

Свободно движение на хора — Свобода на установяване — Самостоятелно заети търговски представители — Директива 86/653 — Право на търговския представител на фиксирано обезщетение или на обезщетение за вреди след прекратяването на договора — Изключване на правото на фиксирано обезщетение в случай на прекратяване на договора по време на уговорения в него срок за изпитване — Недопустимост

(член 17 от Директива 86/653 на Съвета)

Член 17 от Директива 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители, трябва да се тълкува в смисъл, че в хипотезата на прекратяване на договор за търговско представителство в уговорения в него срок за изпитване обезщетителните режими, които този член предвижда съответно в параграфи 2 и 3 в случай на прекратяване на договор за търговско представителство, са приложими.

Не е съвместимо с императивния характер на режима по член 17 от Директива 86/653 тълкуване в смисъл, че в случай на прекратяване на договора за търговско представителство в срока за изпитване не се дължи никакво фиксирано обезщетение.

(вж. т. 36 и 38 и диспозитива)