Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Sag C-645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

mod

Demeures terre et tradition SARL

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig))

»Præjudiciel forelæggelse – selvstændige handelsagenter – direktiv 86/653/EØF – handelsagentens ret til en godtgørelse eller skadeserstatning efter handelsagenturkontraktens ophør – artikel 17 – udelukkelse af retten til godtgørelse i tilfælde af opsigelse af handelsagenturkontrakten under den i aftalen omhandlede prøveperiode«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. april 2018

Fri bevægelighed for personer – etableringsfrihed – selvstændige handelsagenter – direktiv 86/653 – handelsagentens ret til en godtgørelse eller skadeserstatning efter handelsagentkontraktens ophør –udelukkelse af retten til godtgørelse i tilfælde af opsigelse af handelsagenturkontrakten under den i aftalen omhandlede prøveperiode – ikke tilladt

(Rådets direktiv 86/653, art. 17)

Artikel 17 i Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter skal fortolkes således, at den godtgørelses- og erstatningsordning, som er foreskrevet i denne artikels stk. 2 og 3 i tilfælde af ophævelse af handelsagenturkontrakten, finder anvendelse, når denne ophævelse sker i løbet af den i aftalen fastsatte prøveperiode.

En fortolkning, hvorefter der ikke skal udbetales erstatning i tilfælde af ophør af kontraktforholdet i prøveperioden, er dermed ikke i overensstemmelse med den ufravigelige karakter af den ordning, som er indført med artikel 17 i direktiv 86/653.

(jf. præmis 36 og 38 samt domskonkl.)