Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Predmet C-645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

protiv

Demeures terre et tradition SARL

(zahtjev za prethodnu odluku, koji je uputio Cour de cassation (Kasacijski sud, Francuska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Samozaposleni trgovački zastupnici – Direktiva 86/653/EEZ – Pravo trgovačkog zastupnika na odštetu ili naknadu štete nakon raskida ugovora o trgovačkom zastupanju – Članak 17. – Isključenje prava na naknadu štete u slučaju raskida ugovora tijekom probnog razdoblja predviđenog u ugovoru”

Sažetak – Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. travnja 2018.

Slobodno kretanje osoba – Sloboda poslovnog nastana – Samostalni trgovački zastupnici – Direktiva 86/653 – Pravo trgovačkog zastupnika na odštetu ili naknadu štete nakon raskida ugovora – Isključenje prava na naknadu štete u slučaju raskida ugovora tijekom probnog razdoblja predviđenog u ugovoru – Nedopuštenost

(Direktiva Vijeća 85/374, čl. 4.)

Članak 17. Direktive Vijeća 86/653/EEZ od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika treba tumačiti na način da se sustavi odštete i naknade štete koje stavci 2. i 3. tog članka predviđaju u slučaju raskida ugovora o trgovačkom zastupanju primjenjuju kad do tog raskida dođe tijekom probnog razdoblja koje taj ugovor predviđa.

Dakle, tumačenje prema kojem ne postoji nikakvo pravo na odštetu u slučaju raskida ugovora o trgovačkom zastupanju tijekom probnog razdoblja nije spojivo s prisilnom naravi uređenja uspostavljenog člankom 17. Direktive 86/653.

(t. 36., 38. i izreka)