Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Lieta C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

pret

Demeures terre et tradition SARL

(Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji — Direktīva 86/653/EEK — Tirdzniecības pārstāvja tiesības saņemt atlīdzību vai kaitējuma atlīdzību pēc tirdzniecības pārstāvja līguma izbeigšanās — 17. pants — Tiesību uz atlīdzību izslēgšana līguma izbeigšanas gadījumā līgumā noteiktajā pārbaudes laikā

Kopsavilkums — Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums

Personu brīva pārvietošanās — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji — Direktīva 86/653 — Tirdzniecības pārstāvja tiesības saņemt atlīdzību vai kaitējuma atlīdzību pēc līguma izbeigšanās — Tiesību uz atlīdzību izslēgšana līguma izbeigšanas gadījumā līgumā noteiktajā pārbaudes laikā — Nepieļaujamība

(Padomes Direktīvas 86/653 17. pants)

Padomes Direktīvas 86/653/EEK (1986. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka šā panta 2. un 3. punktā paredzētais atlīdzinājuma un kompensēšanas mehānisms tirdzniecības pārstāvja līguma izbeigšanas gadījumā ir piemērojams, ja šis līgums tiek izbeigts šajā līgumā noteiktajā pārbaudes laikā.

Interpretācija, saskaņā ar kuru atlīdzību nemaksā, ja tirdzniecības pārstāvības līgums tiek izbeigts pārbaudes laikā, nav saderīga ar obligāto mehānismu, kas iedibināts ar Direktīvas 86/653 17. pantu.

(skat. 36. un 38. punktu un rezolutīvo daļu)