Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Zaak C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

tegen

Demeures terre et tradition SARL

[verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk)]

„Prejudiciële verwijzing – Zelfstandige handelsagenten – Richtlijn 86/653/EEG – Recht van de handelsagent op een vergoeding of herstel van het nadeel na beëindiging van de agentuurovereenkomst – Artikel 17– Uitsluiting van het recht op vergoeding in geval van opzegging van de overeenkomst tijdens de in de overeenkomst bedongen proeftijd”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 april 2018

Vrij verkeer van personen – Vrijheid van vestiging – Zelfstandige handelsagenten – Richtlijn 86/653 – Recht van de handelsagent op vergoeding of herstel van het nadeel na beëindiging van de agentuurovereenkomst – Uitsluiting van het recht op vergoeding in geval van opzegging van de overeenkomst tijdens de in de overeenkomst bedongen proeftijd – Ontoelaatbaarheid

(Richtlijn 86/653 van de Raad, art. 17)

Artikel 17 van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten moet aldus worden uitgelegd dat de vergoedings- en herstelregelingen waarin dat artikel respectievelijk in de leden 2 en 3 ervan voorziet in geval van beëindiging van de agentuurovereenkomst, toepasselijk zijn wanneer die beëindiging plaatsvindt tijdens de in die overeenkomst bedongen proeftijd.

De uitlegging volgens welke geen vergoeding verschuldigd is in geval van beëindiging van de agentuurovereenkomst tijdens de proeftijd, is niet verenigbaar met de dwingende aard van de regeling van artikel 17 van richtlijn 86/653.

(zie punten 36, 38 en dictum)