Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Sprawa C‑645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

przeciwko

Demeures terre et tradition SARL

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja)]

Odesłanie prejudycjalne – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Dyrektywa 86/653/EWG – Prawo przedstawiciela handlowego do świadczenia wyrównawczego lub odszkodowania po rozwiązaniu umowy agencyjnej – Artykuł 17 – Wykluczenie prawa do świadczenia wyrównawczego w przypadku rozwiązania umowy podczas okresu próbnego uzgodnionego w umowie

Streszczenie – wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Swobodny przepływ osób – Swoboda przedsiębiorczości – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Dyrektywa 86/653 – Prawo przedstawiciela handlowego do świadczenia wyrównawczego lub odszkodowania po rozwiązaniu umowy – Wykluczenie prawa do świadczenia wyrównawczego w przypadku rozwiązania umowy podczas okresu próbnego uzgodnionego w umowie – Niedopuszczalność

(dyrektywa Rady 86/653, art. 17)

Artykuł 17 dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek należy interpretować w ten sposób, że system świadczenia wyrównawczego oraz system odszkodowania, przewidziane, odpowiednio, w ust. 2 i 3 tego artykułu w razie rozwiązania umowy agencyjnej, mają zastosowanie, jeżeli rozwiązanie to następuje podczas uzgodnionego w tej umowie okresu próbnego.

Tymczasem wykładnia, zgodnie z którą żadne świadczenie wyrównawcze nie jest należne w razie rozwiązania umowy agencyjnej podczas okresu próbnego, nie jest zgodna z bezwzględnie obowiązującym charakterem systemu ustanowionego przez art. 17 dyrektywy 86/653.

(zob. pkt 36, 38; sentencja)