Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Mål C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

mot

Demeures terre et tradition SARL

(begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation (Frankrike))

”Begäran om förhandsavgörande – Självständiga handelsagenter – Direktiv 86/653/EEG – Handelsagenters rätt till gottgörelse eller skadestånd när handelsagenturavtalet upphört – Artikel 17 – Rätt till gottgörelse föreligger inte när handelsagenturavtalet sägs upp under den prövotid som anges i avtalet”

Sammanfattning – Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018

Fri rörlighet för personer – Etableringsfrihet – Självständiga handelsagenter– Direktiv 86/653 – Handelsagenters rätt till gottgörelse eller skadestånd när handelsagenturavtalet upphör– Rätt till gottgörelse föreliggerinte när handelsagenturavtalet sägs upp under den prövotid som anges i avtalet – Otillåtet

(Rådets direktiv 86/653, artikel 17)

Artikel 17 i rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter ska tolkas så, att den gottgörelse- och skadeståndsmekanism som föreskrivs i punkterna 2 och 3 i denna artikel om handelsagenturavtalet upphör, ska tillämpas när handelsagenturavtalet upphör under den prövotid som föreskrivs i nämnda avtal.

En tolkning enligt vilken ingen gottgörelse ska utgå om handelsagenturavtalet upphör under prövotiden är därför inte förenlig med den tvingande karaktären i det system som införts genom artikel 17 i direktiv 86/653.

(se punkterna 36, 38 och domslutet)